Mark 13:28-31 - Bible Search

Fig Tree Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 13:28-31
28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:28 Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw;
29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.29 Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga.
30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.30 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito.
31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.31 Ang langit at ang lupa ay lilipas: datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.