Mark 13:32-37 - Bible Search

Household Watching Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 13:32-37
32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.32 Nguni't tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama.
33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.33 Kayo'y mangagingat, mangagpuyat at magsipanalangin: sapagka't hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon.
34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.34 Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kaniyang bahay, at pagkabigay ng kapamahalaan sa kaniyang mga alipin, sa bawa't isa'y ang kaniyang gawain, ay nagutos din naman sa bantay-pinto na magpuyat.
35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:35 Mangagpuyat nga kayo: sapagka't hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga;
36 Lest coming suddenly he find you sleeping.36 Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangaratnang nangatutulog.
37 And what I say unto you I say unto all, Watch.37 At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Mangagpuyat kayo.