Mark 4:21-25 - Bible Search

Light Under a Bowl Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 4:21-25
21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?21 At sinabi niya sa kanila, Dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan, o sa ilalim ng higaan, at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagayan ng ilaw?
22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.22 Sapagka't walang anomang bagay na natatago, kundi upang mahayag; ni nalilihim, kundi yao'y upang mapasa liwanag.
23 If any man have ears to hear, let him hear.23 Kung ang sinoman ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig.
24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.24 At sinabi niya sa kanila, Ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan: sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukatin; at higit pa ang sa inyo'y ibibigay.
25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.25 Sapagka't ang mayroon, ay bibigyan pa; at ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin pa sa kaniya.