Mark 4:30-32 - Bible Search

Mustard Seed Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 4:30-32
30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?30 At kaniyang sinabi, Sa ano natin itutulad ang kaharian ng Dios? o sa anong talinghaga isasaysay natin ito?
31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:31 Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mostasa, na pagkahasik sa lupa, bagama't siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nangasa lupa,
32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.32 Gayon ma'y pagkatanim, ay tumataas, at lumalaki ng higit kay sa lahat ng mga gulay, at nagsasanga ng malalabay; ano pa't ang mga ibon sa langit ay mangakasisilong sa kaniyang lilim.