Mark 5:25-34 - Bible Search

Woman's Issue of Blood Healed Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 5:25-34
25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,25 At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan,
26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,26 At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya,
27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.27 Na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kaniyang damit.
28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.28 Sapagka't sinasabi niya, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako.
29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.29 At pagdaka'y naampat ang kaniyang agas; at kaniyang naramdaman sa kaniyang katawan na magaling na siya sa salot niya.
30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?30 At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kaniyang sarili na may umalis na bisa sa kaniya, ay pagdaka'y pumihit sa karamihan at nagsabi, Sino ang humipo ng aking mga damit?
31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?31 At sinabi sa kaniya ng kaniyang mga alagad, Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan, at sasabihin mo, Sino ang humipo sa akin?
32 And he looked round about to see her that had done this thing.32 At lumingap siya sa palibotlibot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito.
33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.33 Nguni't ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasa'y nalalaman ang sa kaniya'y nangyari, lumapit at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi sa kaniya ang buong katotohanan.
34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.34 At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo; yumaon kang payapa, at gumaling ka sa salot mo.