Matthew 13:45-46 - Bible Search

Pearl of Great Price Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 13:45-46
45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:45 Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas:
46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.46 At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon.