Matthew 13:47-50 - Bible Search

Fisherman's Net Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 13:47-50
47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:47 Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat, na inihulog sa dagat, na nakahuli ng sarisaring isda:
48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.48 Na, nang mapuno, ay hinila nila sa pampang; at sila'y nagsiupo, at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapuwa't itinapon ang masasama.
49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,49 Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan: lalabas ang mga anghel, at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid,
50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.50 At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.