Matthew 22:34-40 - Bible Search

Greatest Commandment Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 22:34-40
34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.34 Datapuwa't nang marinig ng mga Fariseo na kaniyang napatahimik ang mga Saduceo, ay nangagkatipon sila.
35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,35 At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong, upang siya'y tuksuhin:
36 Master, which is the great commandment in the law?36 Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?
37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.
38 This is the first and great commandment.38 Ito ang dakila at pangunang utos.
39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.39 At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
40 On these two commandments hang all the law and the prophets.40 Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.