Matthew 24:32-35 - Bible Search

Fig Tree Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 24:32-35
32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:32 Sa puno ng igos nga ay pagaralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw;
33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.33 Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga.
34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.34 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito.
35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.35 Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.