Matthew 5:1-12 - Bible Search

Beatitudes Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 5:1-12
1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad:
2 And he opened his mouth, and taught them, saying,2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi,
3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.
4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin.
5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa.
6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.
7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.7 Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan.
8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.8 Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios.
9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios.
10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.
11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.11 Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.
12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.12 Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.