Matthew 8:23-27 - Bible Search

Jesus Calms the Storm Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 8:23-27
23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him.23 At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad.
24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.24 At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pa't inaapawan ang daong ng mga alon: datapuwa't siya'y natutulog.
25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.25 At nagsilapit sila sa kaniya, at siya'y ginising, na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami; kami'y mangamamatay.
26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.26 At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatatakot, Oh kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayo'y nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat; at humusay na totoo ang panahon.
27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!27 At ang mga tao ay nangagtaka, na sinasabi, Anong tao ito, na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kaniya?