Matthew 9:1-8 - Bible Search

Paralytic Healed Back to Bible Passages
(Mateo) Matthew 9:1-8
1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan.
2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.2 At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na.
3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.3 At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong.
4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?4 At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso?
5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?5 Sapagka't alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka, at lumakad ka?
6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.6 Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi nga niya sa lumpo), Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay.
7 And he arose, and departed to his house.7 At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay.
8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.8 Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao.