Chapter 8 - 1 Chronicles

1 Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,1 At naging anak ni Benjamin si Bela na kaniyang panganay, si Asbel ang ikalawa, at si Ara ang ikatlo;
2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.2 Si Noha ang ikaapat, at si Rapha ang ikalima.
3 And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,3 At ang mga naging anak ni Bela: si Addar, at si Gera, at si Abiud;
4 And Abishua, and Naaman, and Ahoah,4 At si Abisua, at si Naaman, at si Ahoa,
5 And Gera, and Shephuphan, and Huram.5 At si Gera, at si Sephuphim, at si Huram.
6 And these are the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:6 At ang mga ito ang mga anak ni Ehud; ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga taga Gabaa, at dinala nila silang bihag sa Manahath.
7 And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.7 At si Naaman, at si Achias, at si Gera, ay kaniyang dinalang bihag; at kaniyang ipinanganak si Uzza at si Ahihud.
8 And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.8 At si Saharaim ay nagkaanak sa parang ng Moab, pagkatapos na kaniyang mapagpaalam sila; si Husim, at si Baara ay ang kaniyang mga asawa.
9 And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,9 At ipinanganak sa kaniya ni Chodes na kaniyang asawa, si Jobab, at si Sibias, at si Mesa, at si Malcham,
10 And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.10 At si Jeus, at si Sochias, at si Mirma. Ang mga ito ang kaniyang mga anak na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang.
11 And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.11 At ipinanganak sa kaniya ni Husim si Abitob, at si Elphaal.
12 The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:12 At ang mga anak ni Elphaal: si Heber, at si Misam, at si Semeb, na siyang nagsipagtayo ng Ono at ng Loth, pati ng mga nayon niyaon:
13 Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:13 At si Berias, at si Sema na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga taga Ajalon na siyang nangagpatakas sa mga taga Gath;
14 And Ahio, Shashak, and Jeremoth,14 At si Ahio, si Sasac, at si Jeremoth;
15 And Zebadiah, and Arad, and Ader,15 At si Zebadias, at si Arad, at si Heder;
16 And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;16 At si Michael, at si Ispha, at si Joa, na mga anak ni Berias;
17 And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,17 At si Zebadias, at si Mesullam, at si Hizchi, at si Heber.
18 Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;18 At si Ismari, at si Izlia, at si Jobab, na mga anak ni Elphaal;
19 And Jakim, and Zichri, and Zabdi,19 At si Jacim, at si Zichri, at si Zabdi;
20 And Elienai, and Zilthai, and Eliel,20 At si Elioenai, at si Silithai, at si Eliel;
21 And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;21 At si Adaias, at si Baraias, at si Simrath, na mga anak ni Simi;
22 And Ishpan, and Heber, and Eliel,22 At si Isphan, at si Heber, at si Eliel;
23 And Abdon, and Zichri, and Hanan,23 At si Adon, at si Zichri, at si Hanan;
24 And Hananiah, and Elam, and Antothijah,24 At si Hanania, at si Belam, at si Anthothias;
25 And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;25 At si Iphdaias, at si Peniel, na mga anak ni Sasac;
26 And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,26 At si Samseri, at si Seharias, at si Atalia;
27 And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.27 At si Jaarsias, at si Elias, at si Ziri, na mga anak ni Jeroham.
28 These were heads of the fathers, by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.28 Ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ayon sa kanilang lahi, na mga pinunong lalake: ang mga ito'y nagsitahan sa Jerusalem.
29 And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife's name was Maachah:29 At sa Gabaon ay tumahan ang ama ni Gabaon, si Jeiel, na ang pangalan ng asawa ay Maacha:
30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,30 At ang kaniyang anak na panganay si Abdon, at si Sur, at si Cis, at si Baal, at si Nadab;
31 And Gedor, and Ahio, and Zacher.31 At si Gedor, at si Ahio, at si Zecher.
32 And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.32 At naging anak ni Micloth si Simea. At sila nama'y nagsitahang kasama ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem, sa tapat ng kanilang mga kapatid.
33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.33 At naging anak ni Ner si Cis; at naging anak ni Cis si Saul; at naging anak ni Saul si Jonathan, at si Malchi-sua, at si Abinadab, at si Esbaal.
34 And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begat Micah.34 At ang anak ni Jonathan ay si Merib-baal; at naging anak ni Merib-baal si Micha.
35 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.35 At ang mga anak ni Micha: si Phiton, at si Melech, at si Thaarea, at si Ahaz.
36 And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,36 At naging anak ni Ahaz si Joadda; at naging anak ni Joadda si Alemeth, at si Azmaveth, at si Zimri; at naging anak ni Zimri si Mosa;
37 And Moza begat Binea: Rapha was his son, Eleasah his son, Azel his son:37 At naging anak ni Mosa si Bina; si Rapha na kaniyang anak, si Elasa na kaniyang anak, si Asel na kaniyang anak:
38 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.38 At si Asel ay nagkaroon ng anim na anak, na ang mga pangalan ay ito: si Azricam, si Bochru, at si Ismael, at si Searias, at si Obadias, at si Hanan. Lahat ng ito'y ang mga anak ni Asel.
39 And the sons of Eshek his brother were, Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.39 At ang mga anak ni Esec na kaniyang kapatid: si Ulam na kaniyang panganay, si Jehus na ikalawa, at si Elipheleth na ikatlo.
40 And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.40 At ang mga anak ni Ulam ay mga makapangyarihang lalaking may tapang, na mga mamamana, at nagkaroon ng maraming anak, at mga anak ng mga anak, na isang daan at limangpu. Lahat, ng ito'y ang mga anak ni Benjamin.