Chapter 11 - Proverbs

1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.1 Ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran.
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.2 Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating nga ang kahihiyan: nguni't nasa mababa ang karunungan.
3 The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.3 Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni't ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila.
4 Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.4 Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng poot: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.
5 The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.5 Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kaniyang lakad: nguni't mabubuwal ang masama dahil sa kaniyang sariling kasamaan.
6 The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.6 Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila: nguni't silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan.
7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.7 Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak; at ang pagasa ng masama ay nawawala.
8 The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya.
9 An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.9 Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapuwa: nguni't sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid.
10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.10 Pagka napapabuti ang mga matuwid ang bayan ay nagagalak: at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan.
11 By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.11 Nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid: nguni't napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama.
12 He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.12 Siyang humahamak sa kaniyang kapuwa ay walang karunungan: nguni't ang taong naguunawa ay tumatahimik.
13 A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.13 Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim: nguni't ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay.
14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellers there is safety.14 Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan.
15 He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.15 Siyang nananagot sa di kilala, ay mapapariwara: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay.
16 A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.16 Ang mapagbiyayang babae ay nagiimpok ng karangalan: at ang marahas na lalake ay pumipigil ng kayamanan.
17 The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.17 Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang taksil ay bumabagabag sa kaniyang sariling laman.
18 The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.18 Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod: nguni't ang naghahasik ng katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na ganting pala.
19 As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.19 Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay: at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay.
20 They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.20 Silang suwail sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kaniyang kaluguran.
21 Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.21 Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan: nguni't ang binhi ng matuwid ay maliligtas.
22 As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.22 Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait.
23 The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.23 Ang nasa ng matuwid ay buti lamang: nguni't ang hintay ng masama ay poot.
24 There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.24 May nagsasabog, at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan, nguni't nauuwi lamang sa pangangailangan.
25 The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.25 Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba: at siyang dumidilig ay madidilig din.
26 He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.26 Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan: nguni't kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon.
27 He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.27 Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap: nguni't siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak.
28 He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.28 Siyang tumitiwala sa kaniyang mga kayamanan ay mabubuwal: nguni't ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon.
29 He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.29 Siyang bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin: at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso.
30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.30 Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay; at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa.
31 Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.31 Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa: gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan!