Chapter 1 - 1 Chronicles

1 Adam, Sheth, Enosh,1 Si Adam, si Seth, si Enos;
2 Kenan, Mahalaleel, Jered,2 Si Cainan, si Mahalaleel, si Jared;
3 Henoch, Methuselah, Lamech,3 Si Enoch, si Mathusalem, si Lamech,
4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.4 Si Noe, si Sem, si Cham, at si Japhet.
5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.5 Ang mga anak ni Japhet: si Gomer, at si Magog, at si Dadai, at si Javan, at si Tubal, at si Mesec, at si Tiras.
6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.6 At ang mga anak ni Gomer: si Askenaz at si Riphath, at si Thogorma.
7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.7 At ang mga anak ni Javan: si Elisa, at si Tharsis, si Chithim at si Dodanim.
8 The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.8 Ang mga anak ni Cham: si Chus, at si Misraim, si Phuth, at si Canaan.
9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.9 At ang mga anak ni Chus: si Seba, at si Havila, at si Sabtha, at si Racma, at si Sabtecha. At ang mga anak ni Racma: si Seba, at si Dedan.
10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.10 At naging anak ni Chus si Nimrod: siya ang nagpasimulang naging makapangyarihan sa lupa.
11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,11 At naging anak ni Misraim si Ludim, at si Ananim, at si Laabim, at si Nephtuim,
12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.12 At si Phetrusim, at si Chasluim (na pinanggalingan ng mga Filisteo), at si Caphtorim.
13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,13 At naging anak ni Canaan si Sidon, na kaniyang panganay, at si Heth,
14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,14 At ang Jebuseo, at ang Amorrheo, at ang Gergeseo,
15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,15 At ang Heveo, at ang Araceo, at ang Sineo,
16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.16 At ang Arvadeo, at ang Samareo, at ang Hamatheo.
17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.17 Ang mga anak ni Sem: si Elam, at si Assur, at si Arphaxad, at si Lud, at si Aram, at si Hus, at si Hul, at si Gether, at si Mesec.
18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.18 At naging anak ni Arphaxad si Sela, at naging anak ni Sela si Heber.
19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.19 At si Heber ay nagkaanak ng dalawang lalake: ang pangalan ng isa'y Peleg; sapagka't sa kaniyang mga kaarawan ay nakalatan ng tao ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joctan.
20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,20 At naging anak ni Joctan si Elmodad, at si Seleph, at si Asarmaveth, at si Jera,
21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,21 At si Adoram, at si Uzal, at si Dicla;
22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,22 At si Hebal, at si Abimael, at si Seba;
23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.23 At si Ophir, at si Havila, at si Jobab. Lahat ng ito'y mga anak ni Joctan.
24 Shem, Arphaxad, Shelah,24 Si Sem, si Arphaxad, si Sela;
25 Eber, Peleg, Reu,25 Si Heber, si Peleg, si Reu;
26 Serug, Nahor, Terah,26 Si Serug, si Nachor, si Thare;
27 Abram; the same is Abraham.27 Si Abram, (na siyang Abraham.)
28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.28 Ang mga anak ni Abraham: si Isaac, at si Ismael.
29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,29 Ito ang kanilang mga lahi: ang panganay ni Ismael, si Nabajot; saka si Cedar, at si Adbeel, at si Misam,
30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,30 Si Misma, at si Duma, si Maasa; si Hadad, at si Thema,
31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.31 Si Jetur, si Naphis, at si Cedma. Ito ang mga anak ni Ismael.
32 Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.32 At ang mga anak ni Cethura, na babae ni Abraham: kaniyang ipinanganak si Zimram, at si Jocsan, at si Medan, at si Madian, at si Isbac, at si Sua. At ang mga anak ni Jocsan: si Seba, at si Dan.
33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.33 At ang mga anak ni Madian: si Epha, at si Epher, at si Henoch, at si Abida, at si Eldaa. Lahat ng ito'y mga anak ni Cethura.
34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.34 At naging anak ni Abraham si Isaac. Ang mga anak ni Isaac: si Esau, at si Israel.
35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.35 Ang mga anak ni Esau: si Eliphas, si Rehuel, at si Jeus, at si Jalam, at si Cora.
36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.36 Ang mga anak ni Eliphas: si Theman, at si Omar, si Sephi, at si Gatham, si Chenas, at si Timna, at si Amalec.
37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.37 Ang mga anak ni Rehuel: si Nahath, si Zera, si Samma, at si Mizza.
38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.38 At ang mga anak ni Seir: si Lotan at si Sobal at si Sibeon at si Ana, at si Dison at si Eser at si Disan.
39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.39 At ang mga anak ni Lotan: si Hori at si Homam: at si Timna ay kapatid na babae ni Lotan.
40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.40 Ang mga anak ni Sobal: si Alian at si Manahach at si Ebal, si Sephi at si Onam. At ang mga anak ni Sibeon: si Aia at si Ana.
41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.41 Ang mga anak ni Ana: si Dison. At ang mga anak ni Dison: si Hamran at si Hesban at si Ithran at si Cheran.
42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.42 Ang mga anak ni Eser: si Bilham, at si Zaavan, at si Jaacan. Ang mga anak ni Disan: si Hus at si Aran.
43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.43 Ang mga ito nga ang mga hari na nagsipaghari sa lupain ng Edom bago naghari ang sinomang hari sa mga anak ni Israel: si Belah na anak ni Beor: at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Dinaba.
44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.44 At namatay si Belah, at si Jobab na anak ni Zera na taga Bosra ay naghari na kahalili niya.
45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.45 At namatay si Jobab, at si Husam sa lupain ng mga Themaneo ay naghari na kahalili niya.
46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.46 At namatay si Husam, at si Adad na anak ni Bedad na sumakit kay Madian sa parang ng Moab, ay naghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Avith.
47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.47 At namatay si Adad, at si Samla na taga Masreca ay naghari na kahalili niya.
48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.48 At namatay si Samla, at si Saul na taga Rehoboth sa tabi ng Ilog ay naghari na kahalili niya.
49 And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.49 At namatay si Saul, at si Baal-hanan na anak ni Achbor ay naghari na kahalili niya.
50 And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.50 At namatay si Baal-hanan, at si Adad ay naghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Pai: at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Meetabel, na anak na babae ni Matred, na anak na babae ni Me-zaab.
51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,51 At namatay si Adad. At ang mga pangulo ng Edom: ang pangulong Timna, ang pangulong Alia, ang pangulong Jetheh;
52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,52 Ang pangulong Oholibama, ang pangulong Ela, ang pangulong Phinon;
53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,53 Ang pangulong Chenaz, ang pangulong Theman, ang pangulong Mibzar;
54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.54 Ang pangulong Magdiel, ang pangulong Iram. Ito ang mga pangulo ng Edom.