Chapter 12 - 1 Corinthians

1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam.
2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo.
3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman ay makapagsasabi, Si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
4 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.4 Ngayo'y may iba't ibang mga kaloob, datapuwa't iisang Espiritu.
5 And there are differences of administrations, but the same Lord.5 At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapuwa't iisang Panginoon.
6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.6 At may iba't ibang paggawa, datapuwa't iisang Dios na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat.
7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.7 Datapuwa't sa bawa't isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu, upang pakinabangan naman.
8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;8 Sapagka't sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan; at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu:
9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;9 Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu.
10 To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:10 At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba'y hula; at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba'y ang iba't ibang wika; at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika.
11 But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.11 Datapuwa't ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawa't isa ayon sa kaniyang ibig.
12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.12 Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo.
13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.13 Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.
14 For the body is not one member, but many.14 Sapagka't ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami.
15 If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?15 Kung sasabihin ng paa, Sapagka't hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan.
16 And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?16 At kung sasabihin ng tainga, Sapagka't hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan.
17 If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?17 Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy.
18 But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.18 Datapuwa't ngayo'y inilagay ng Dios ang bawa't isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kaniyang minagaling.
19 And if they were all one member, where were the body?19 At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan?
20 But now are they many members, yet but one body.20 Datapuwa't maraming mga sangkap nga, nguni't iisa ang katawan.
21 And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.21 At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, Hindi kita kinakailangan: at hindi rin ang ulo sa mga paa, Hindi ko kayo kailangan.
22 Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:22 Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari'y lalong mahihina:
23 And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.23 At yaong mga sangkap ng katawan, na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri; at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan;
24 For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:24 Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan: datapuwa't hinusay ng Dios ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan;
25 That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.25 Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan; kundi ang mga sangkap ay mangagkaroon ng magkasing-isang pagiingat sa isa't isa.
26 And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.26 At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya; o kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya.
27 Now ye are the body of Christ, and members in particular.27 Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa't isa'y samasamang mga sangkap niya.
28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.28 At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y mga apostol, ikalawa'y mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika.
29 Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?29 Lahat baga'y mga apostol? lahat baga'y mga propeta? lahat baga'y mga guro? lahat baga'y mga manggagawa ng mga himala?
30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?30 May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? lahat baga ay nangagpapaliwanag?
31 But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.31 Datapuwa't maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalinggalingan.