Chapter 5 - 1 Thessalonians

1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman.
2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi.
3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan.
4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.4 Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw:
5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.5 Sapagka't kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at mga anak ng araw: tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man;
6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.6 Huwag nga tayong mangatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil.
7 For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.7 Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi.
8 But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.8 Datapuwa't palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pagibig; at ang maging turbante ay ang pagasa ng kaligtasan.
9 For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,9 Sapagka't tayo'y hindi itinalaga ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo,
10 Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.10 Na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya.
11 Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.11 Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa.
12 And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;12 Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo;
13 And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.13 At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan.
14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.14 At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang-loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat.
15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.15 Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinoman ng masama sa masama; nguni't sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba, at sa lahat.
16 Rejoice evermore.16 Mangagalak kayong lagi;
17 Pray without ceasing.17 Magsipanalangin kayong walang patid;
18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.18 Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo.
19 Quench not the Spirit.19 Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu;
20 Despise not prophesyings.20 Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula;
21 Prove all things; hold fast that which is good.21 Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti;
22 Abstain from all appearance of evil.22 Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.
23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.23 At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.
24 Faithful is he that calleth you, who also will do it.24 Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito.
25 Brethren, pray for us.25 Mga kapatid, idalangin ninyo kami.
26 Greet all the brethren with an holy kiss.26 Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik.
27 I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.27 Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito.
28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.28 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa.
The first epistle unto the Thessalonians was written from Athens.