Chapter 2 - 1 Timothy

1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;
2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.
3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;3 Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas;
4 Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.4 Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.
5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;5 Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,
6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.6 Na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat; na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan;
7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.7 Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol (sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling), guro sa mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan.
8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.8 Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawa't dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo.
9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;9 Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon; hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga;
10 But (which becometh women professing godliness) with good works.10 Kundi (siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal) sa pamamagitan ng mabubuting gawa.
11 Let the woman learn in silence with all subjection.11 Ang babae'y magaral na tumahimik na may buong pagkapasakop.
12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.12 Nguni't hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik.
13 For Adam was first formed, then Eve.13 Sapagka't si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva;
14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.14 At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang;
15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.15 Nguni't ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak, kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at pagibig at sa pagpapakabanal na may hinahon.