Chapter 3 - 2 Thessalonians

1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo;
2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya.
3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama.
4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.4 At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos.
5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.5 At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo.
6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.6 Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin.
7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;7 Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo;
8 Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:8 Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo:
9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.9 Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan.
10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.10 Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain.
11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.11 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba.
12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.12 Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay.
13 But ye, brethren, be not weary in well doing.13 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti.
14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.14 At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya.
15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.15 At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid.
16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.16 Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat.
17 The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.17 Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako.
18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.18 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat.
The second epistle to the Thessalonians was written from Athens.