Chapter 5 - Genesis

1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;1 Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Dios ang tao, sa wangis ng Dios siya nilalang;
2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.2 Lalake at babae silang nilalang; at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan, nang araw na sila'y lalangin.
3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:3 At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlong pung taon, at nagkaanak ng isang lalaking kaniyang wangis na hawig sa kaniyang larawan; at tinawag ang kaniyang pangalan na Set:
4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:4 At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Set, ay walong daang taon: at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.5 At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam na raan at tatlong pung taon; at siya'y namatay.
6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:6 At nabuhay si Set ng isang daan at limang taon at naging anak niya si Enos.
7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:7 At nabuhay si Set pagkatapos na maipanganak si Enos ng walong daan at pitong taon; at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.8 At ang lahat na naging araw ni Set ay siyam na raan at labing dalawang taon: at siya'y namatay.
9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:9 At nabuhay si Enos ng siyam na pung taon, at naging anak si Cainan:
10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:10 At nabuhay si Enos, pagkatapos na maipanganak si Cainan, ng walong daan at labing limang taon; at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.11 At ang lahat na naging araw ni Enos ay siyam na raan at limang taon, at siya'y namatay.
12 And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:12 At nabuhay si Cainan ng pitong pung taon, at naging anak si Mahalaleel:
13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:13 At nabuhay si Cainan, pagkatapos na maipanganak si Mahalaleel, ng walong daan at apat na pung taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.14 At ang lahat na naging araw ni Cainan, siyam na raan at sangpung taon, at namatay.
15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:15 At nabuhay si Mahalaleel ng anim na pu't limang taon, at naging anak si Jared:
16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:16 At nabuhay si Mahalaleel, pagkatapos na maipanganak si Jared, ng walong daan at tatlong pung taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.17 At ang lahat na naging araw ni Mahalaleel ay walong daan at siyam na pu't limang taon: at namatay.
18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:18 At nabuhay si Jared ng isang daan at anim na pu't dalawang taon, at naging anak si Enoc:
19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:19 At nabuhay si Jared, pagkatapos na maipanganak si Enoc, ng walong daang taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.20 At ang lahat na naging araw ni Jared ay siyam na raan at anim na pu't dalawang taon: at namatay.
21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:21 At nabuhay si Enoc na anim na pu't limang taon, at naging anak si Matusalem:
22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:22 At lumakad si Enoc na kasama ng Dios, pagkatapos na maipanganak si Matusalem na tatlong daang taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:23 At ang lahat na naging araw ni Enoc ay tatlong daan at anim na pu't limang taon:
24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.24 At lumakad si Enoc na kasama ng Dios: at di siya nasumpungan, sapagka't kinuha ng Dios.
25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:25 At nabuhay si Matusalem ng isang daan at walong pu't pitong taon; at naging anak si Lamec:
26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:26 At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamec, ng pitong daan at walong pu't dalawang taon; at nagkaanak ng mga lalake at mga babae;
27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.27 At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay siyam na raan at anim na pu't siyam na taon: at siya'y namatay.
28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:28 At nabuhay si Lamec ng isang daan at walong pu't dalawang taon, at nagkaanak ng isang lalake:
29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.29 At tinawag ang kaniyang pangalan na Noe, na sinabi, Ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagalan ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon.
30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:30 At nabuhay si Lamec, pagkatapos na maipanganak si Noe, ng limang daan at siyam na pu't limang taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae:
31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.31 At ang lahat na naging araw ni Lamec ay pitong daan at pitong pu't pitong taon: at namatay.
32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.32 At si Noe ay may limang daang taon: at naging anak ni Noe si Sem, si Cham, at si Japhet.