Chapter 25 - Job

1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Bildad na Suhita, at nagsabi,
2 Dominion and fear are with him, he maketh peace in his high places.2 Kapangyarihan at takot ay sumasa kaniya; siya'y gumagawa ng kapayapaan sa kaniyang mga mataas na dako.
3 Is there any number of his armies? and upon whom doth not his light arise?3 May anomang bilang ba sa kaniyang mga hukbo? At doon sa hindi sinisikatan ng kaniyang liwanag?
4 How then can man be justified with God? or how can he be clean that is born of a woman?4 Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae.
5 Behold even to the moon, and it shineth not; yea, the stars are not pure in his sight.5 Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin:
6 How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?6 Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod! At ang anak ng tao, na isang uod!