Chapter 6 - Job

1 But Job answered and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Job at nagsabi,
2 Oh that my grief were throughly weighed, and my calamity laid in the balances together!2 Oh timbangin nawa ang aking pagkainip, at ang aking mga kasakunaan ay malagay sa mga timbangan na magkakasama.
3 For now it would be heavier than the sand of the sea: therefore my words are swallowed up.3 Sapagka't ngayo'y magiging lalong mabigat kay sa buhangin sa mga dagat: kaya't ang aking pananalita ay napabigla.
4 For the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh up my spirit: the terrors of God do set themselves in array against me.4 Sapagka't ang mga palaso ng Makapangyarihan sa lahat ay nasasaksak sa akin, ang lason niyaon ay hinitit ng aking diwa; ang mga pangkilabot ng Dios ay nangahahanay laban sa akin.
5 Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his fodder?5 Umuungal ba ang mailap na asno pag may damo? O umuungal ba ang baka sa kaniyang pagkain?
6 Can that which is unsavoury be eaten without salt? or is there any taste in the white of an egg?6 Makakain ba ng walang asin ang matabang? O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog?
7 The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat.7 Tinatanggihang hipuin ng aking kaluluwa; mga karumaldumal na pagkain sa akin.
8 Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for!8 Oh mangyari nawa ang aking kahilingan; at ipagkaloob nawa sa akin ng Dios ang bagay na aking minimithi!
9 Even that it would please God to destroy me; that he would let loose his hand, and cut me off!9 Sa makatuwid baga'y kalugdan nawa ng Dios na pisain ako; na bitawan ang kaniyang kamay, at ihiwalay ako!
10 Then should I yet have comfort; yea, I would harden myself in sorrow: let him not spare; for I have not concealed the words of the Holy One.10 Kung magkagayo'y magtataglay pa ako ng kaaliwan; Oo, ako'y makapagbabata sa mga walang awang sakit; sapagka't hindi ko itinakuwil ang mga salita ng Banal.
11 What is my strength, that I should hope? and what is mine end, that I should prolong my life?11 Ano ang aking lakas, na ako'y maghihintay? At ano ang aking wakas na ako'y magtitiis?
12 Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass?12 Ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato? O ang akin bang laman ay tanso?
13 Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me?13 Di ba ako'y walang sukat na kaya, at ang karunungan ay lumayo sa akin?
14 To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.14 Siyang nanglulupaypay ay dapat pagpakitaang loob ng kaniyang kaibigan; kahit siya na walang takot sa Makapangyarihan sa lahat.
15 My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away;15 Ang aking mga kapatid ay nagsipagdaya na parang batis, na parang daan ng mga batis na nababago;
16 Which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid:16 Na malabo dahil sa hielo, at siyang kinatunawan ng nieve:
17 What time they wax warm, they vanish: when it is hot, they are consumed out of their place.17 Paginit ay nawawala: pagka mainit, ay nangatutunaw sa kanilang dako.
18 The paths of their way are turned aside; they go to nothing, and perish.18 Ang mga pulutong na naglalakbay sa pagsunod sa mga yaon ay nangaliligaw; nagsisilihis sa ilang at nawawala.
19 The troops of Tema looked, the companies of Sheba waited for them.19 Minasdan ng mga pulutong na mula sa Tema, hinintay ang mga yaon ng mga pulutong na mula sa Seba.
20 They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed.20 Sila'y nangapahiya, sapagka't sila'y nagsiasa; sila'y nagsiparoon at nangatulig.
21 For now ye are nothing; ye see my casting down, and are afraid.21 Sapagka't ngayon, kayo'y nauwi sa wala; kayo'y nangakakakita ng kakilabutan, at nangatatakot.
22 Did I say, Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance?22 Sinabi ko baga: Bigyan mo ako? O, Maghandog ka ng isang kaloob sa akin ng iyong pag-aari?
23 Or, Deliver me from the enemy's hand? or, Redeem me from the hand of the mighty?23 O, Iligtas mo ako sa kamay ng kaaway? O, tubusin mo ako sa kamay ng mga namimighati?
24 Teach me, and I will hold my tongue: and cause me to understand wherein I have erred.24 Turuan mo ako, at ako'y mamamayapa; at ipaunawa mo sa akin kung ano ang aking pinagkasalahan.
25 How forcible are right words! but what doth your arguing reprove?25 Pagkatindi nga ng mga salita ng katuwiran! Nguni't anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo?
26 Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is desperate, which are as wind?26 Iniisip ba ninyong sumaway ng mga salita? Dangang ang mga salita ng walang inaasahan ay parang hangin.
27 Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend.27 Oo, kayo'y magsasapalaran sa ulila, at ginawa ninyong kalakal ang inyong kaibigan.
28 Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie.28 Ngayon nga'y kalugdan mong lingapin ako; sapagka't tunay na hindi ako magbubulaan sa iyong harap.
29 Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it.29 Kayo'y magsibalik isinasamo ko sa inyo, huwag magkaroon ng kalikuan; Oo, kayo'y magsibalik uli, ang aking usap ay matuwid.
30 Is there iniquity in my tongue? cannot my taste discern perverse things?30 May di ganap ba sa aking dila? Hindi ba makapapansin ang aking pagwawari ng mga suwail na bagay?