Chapter 8 - Job

1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Bildad na Suhita, at nagsabi,
2 How long wilt thou speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind?2 Hanggang kailan magsasalita ka ng mga bagay na ito? At hanggang kailan magiging gaya ng makapangyarihang hangin ang mga salita ng iyong bibig?
3 Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice?3 Nagliliko ba ng kahatulan ang Dios? O nagliliko ba ang Makapangyarihan sa lahat ng kaganapan?
4 If thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression;4 Kung ang iyong mga anak ay nangagkasala laban sa kaniya, at kaniyang ibinigay sila sa kamay ng kanilang pagkasalangsang:
5 If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty;5 Kung hanapin mong mainam ang Dios, at iyong pamanhikan ang Makapangyarihan sa lahat;
6 If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.6 Kung ikaw ay malinis at matuwid; walang pagsalang ngayo'y gigising siya dahil sa iyo. At pasasaganain ang tahanan ng iyong katuwiran.
7 Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.7 At bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayon ma'y ang iyong huling wakas ay lalaking mainam.
8 For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers:8 Sapagka't ikaw ay magsisiyasat, isinasamo ko sa iyo, sa unang panahon, at pasiyahan mo ang sinaliksik ng kanilang mga magulang:
9 (For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:)9 (Sapagka't tayo'y kahapon lamang, at walang nalalaman, sapagka't ang ating mga kaarawan sa lupa ay anino:)
10 Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?10 Hindi ka ba nila tuturuan, at sasaysayin sa iyo, at mangagsasalita ng mga salita mula sa kanilang puso?
11 Can the rush grow up without mire? can the flag grow without water?11 Makatataas ba ang yantok ng walang putik? Tutubo ba ang tambo ng walang tubig?
12 Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb.12 Samantalang nasa kasariwaan, at hindi pinuputol, natutuyong una kay sa alin mang damo.
13 So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's hope shall perish:13 Gayon ang mga landas ng lahat na nagsisilimot sa Dios; at ang pagasa ng di banal ay mawawala:
14 Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web.14 Na ang kaniyang pagtitiwala ay mapaparam, at ang kaniyang tiwala ay isang bahay gagamba.
15 He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure.15 Siya'y sasandal sa kaniyang bahay, nguni't hindi tatayo; siya'y pipigil na mahigpit dito, nguni't hindi makapagmamatigas.
16 He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.16 Siya'y sariwa sa harap ng araw, at ang kaniyang mga suwi ay sumisibol sa kaniyang halamanan.
17 His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.17 Ang kaniyang mga ugat ay nagkakapitan sa palibot ng bunton, kaniyang minamasdan ang dako ng mga bato.
18 If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee.18 Kung siya'y magiba sa kaniyang dako, kung magkagayo'y itatakuwil niya siya, na sinasabi: Hindi kita nakita.
19 Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow.19 Narito, ito ang kagalakan ng kaniyang lakad, at mula sa lupa ay sisibol ang mga iba.
20 Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:20 Narito, hindi itatakuwil ng Dios ang sakdal na tao, ni aalalayan man niya ang mga manggagawa ng kasamaan.
21 Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing.21 Kaniya namang pupunuin ang iyong bibig ng pagtawa, at ang iyong mga labi ng paghiyaw.
22 They that hate thee shall be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought.22 Silang nangapopoot sa iyo ay mabibihisan ng pagkahiya; at ang tolda ng masama ay mawawala.