Chapter 7 - Proverbs

1 My son, keep my words, and lay up my commandments with thee.1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos.
2 Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye.2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata.
3 Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart.3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso.
4 Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman:4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa:
5 That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words.5 Upang kanilang maingatan ka sa babaing masama; sa babaing di kilala na nagtatabil ng kaniyang mga salita.
6 For at the window of my house I looked through my casement,6 Sapagka't sa dungawan ng aking bahay tumitingin ako sa aking solihia;
7 And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding,7 At ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait,
8 Passing through the street near her corner; and he went the way to her house,8 Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay;
9 In the twilight, in the evening, in the black and dark night:9 Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman.
10 And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart.10 At, narito, doo'y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso.
11 (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house:11 Siya'y madaldal at matigas ang ulo; ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay:
12 Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.)12 Ngayo'y nasa mga lansangan siya, mamaya'y nasa mga luwal na dako siya, at nagaabang sa bawa't sulok,
13 So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him,13 Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kaniya:
14 I have peace offerings with me; this day have I payed my vows.14 Mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin; sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata.
15 Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee.15 Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, at nasumpungan kita.
16 I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt.16 Aking inilatag ang aking higaan na may mga coltsong may burda, na yari sa guhitguhit na kayong lana sa Egipto.
17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.17 At aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira, mga oleo, at sinamomo.
18 Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves.18 Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan.
19 For the goodman is not at home, he is gone a long journey:19 Sapagka't ang lalake ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo:
20 He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.20 Siya'y nagdala ng supot ng salapi; siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan.
21 With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him.21 Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang mga labi.
22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;22 Pagdaka ay sumusunod siya sa kaniya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang;
23 Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life.23 Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kaniyang atay; gaya ng ibong nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yao'y sa kaniyang buhay.
24 Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth.24 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig.
25 Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.25 Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas.
26 For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her.26 Sapagka't kaniyang inihiga ang maraming may sugat: Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo.
27 Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.27 Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. Pababa sa mga silid ng kamatayan.