Chapter 124 - Psalms

A Song of degrees of David.
1 If it had not been the LORD who was on our side, now may Israel say;1 Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon,
2 If it had not been the LORD who was on our side, when men rose up against us:2 Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin:
3 Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:3 Nilamon nga nila sana tayong buhay, nang ang kanilang poot ay mangagalab laban sa atin:
4 Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:4 Tinabunan nga sana tayo ng tubig, dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng agos:
5 Then the proud waters had gone over our soul.5 Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig.
6 Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth.6 Purihin ang Panginoon, na hindi tayo ibinigay na pinaka huli sa kanilang mga ngipin.
7 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.7 Ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli: ang silo ay nasira, at tayo ay nakatanan.
8 Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.8 Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa.