Chapter 135 - Psalms

1 Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD; praise him, O ye servants of the LORD.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon; purihin ninyo siya, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon:
2 Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,2 Ninyong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon. Sa mga looban ng bahay ng ating Dios.
3 Praise the LORD; for the LORD is good: sing praises unto his name; for it is pleasant.3 Purihin ninyo ang Panginoon; sapagka't ang Panginoon ay mabuti: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniyang pangalan; sapagka't maligaya.
4 For the LORD hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.4 Sapagka't pinili ng Panginoon para sa kaniya si Jacob, at ang Israel na kaniyang pinakatanging kayamanan.
5 For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.5 Sapagka't nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila, at ang ating Panginoon ay higit sa lahat na dios.
6 Whatsoever the LORD pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.6 Anomang kinalugdan ng Panginoon, ay kaniyang ginawa, sa langit at sa lupa, sa mga dagat, at sa lahat ng mga kalaliman.
7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.7 Kaniyang pinailanglang ang mga singaw na mula sa mga wakas ng lupa; kaniyang ginagawa ang mga kidlat na ukol sa ulan; kaniyang inilalabas ang hangin mula sa kaniyang mga ingatang-yaman.
8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.8 Na siyang sumakit sa mga panganay sa Egipto, sa tao at gayon din sa hayop.
9 Who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.9 Siya'y nagsugo ng mga tanda at mga kababalaghan sa gitna mo, Oh Egipto, kay Faraon, at sa lahat niyang mga lingkod.
10 Who smote great nations, and slew mighty kings;10 Na siyang sumakit sa maraming bansa, at pumatay sa mga makapangyarihang hari;
11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:11 Kay Sehon na hari ng mga Amorrheo, at kay Og na hari sa Basan, at sa lahat ng mga kaharian ng Canaan:
12 And gave their land for an heritage, an heritage unto Israel his people.12 At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana, isang pinakamana sa Israel sa kaniyang bayan.
13 Thy name, O LORD, endureth for ever; and thy memorial, O LORD, throughout all generations.13 Ang iyong pangalan, Oh Panginoon, ay magpakailan man; ang alaala sa iyo, Oh Panginoon, ay sa lahat ng sali't saling lahi.
14 For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.14 Sapagka't hahatulan ng Panginoon ang kaniyang bayan, at magsisisi tungkol sa kaniyang mga lingkod.
15 The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands.15 Ang mga diosdiosan ng mga bansa ay pilak at ginto, na gawa ng mga kamay ng mga tao.
16 They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;16 Sila'y may mga bibig, nguni't hindi sila nangagsasalita; mga mata ay mayroon sila, nguni't hindi sila nangakakakita;
17 They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.17 Sila'y may mga tainga, nguni't hindi sila nangakakarinig; at wala mang anomang hinga sa kanilang mga bibig.
18 They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.18 Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila; Oo, bawa't tumitiwala sa kanila.
19 Bless the LORD, O house of Israel: bless the LORD, O house of Aaron:19 Oh sangbahayan ni Israel, purihin ninyo ang Panginoon: Oh sangbahayan ni Aaron, purihin ninyo ang Panginoon:
20 Bless the LORD, O house of Levi: ye that fear the LORD, bless the LORD.20 Oh sangbahayan ni Levi, purihin ninyo ang Panginoon: ninyong nangatatakot sa Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon.
21 Blessed be the LORD out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the LORD.21 Purihin ang Panginoon mula sa Sion, na siyang tumatahan sa Jerusalem. Purihin ninyo ang Panginoon.