Chapter 29 - Psalms

A Psalm of David.
1 Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.1 Mangagbigay kayo sa Panginoon, Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan.
2 Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.2 Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.
3 The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.3 Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga'y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig.
4 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.4 Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan; ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan.
5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.5 Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga cedro; Oo, pinagpuputolputol ng Panginoon ang mga cedro ng Libano.
6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.6 Kaniya namang pinalulukso na gaya ng guya: ang Libano at Sirion na gaya ng mailap na guyang baka.
7 The voice of the LORD divideth the flames of fire.7 Humahawi ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon.
8 The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.8 Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang: niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kades.
9 The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.9 Pinapanganganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa, at hinuhubdan ang mga gubat: at sa kaniyang templo ay nagsasabi ang bawa't bagay: kaluwalhatian.
10 The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.10 Ang Panginoon ay naupo sa baha na parang Hari; Oo, ang Panginoon ay nauupong parang Hari magpakailan man.
11 The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.11 Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kaniyang bayan; pagpapalain ng Panginoon ang kaniyang bayan ng kapayapaan.