Chapter 80 - Psalms

To the chief Musician upon ShoshannimEduth, A Psalm of Asaph.
1 Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.1 Dinggin mo, Oh Pastor ng Israel, ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang kawan; ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga querubin, sumilang ka.
2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.2 Sa harap ng Ephraim, ng Benjamin at ng Manases, ay mapukaw nawa ang kapangyarihan mo, at parito kang iligtas mo kami.
3 Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.3 Papanumbalikin mo kami, Oh Dios; at pasilangin mo ang iyong mukha, at maliligtas kami.
4 O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?4 Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, hanggang kailan magagalit ka laban sa dalangin ng iyong bayan?
5 Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.5 Iyong pinakain sila ng tinapay na mga luha, at binigyan mo sila ng mga luha upang inumin ng sagana.
6 Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.6 Iyong ginawa kaming kaalitan sa aming mga kalapit bansa: at ang mga kaaway namin ay nagtatawanan.
7 Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.7 Ibalik mo kami, Oh Dios ng mga hukbo; at pasilangin mo ang iyong mukha at kami ay maliligtas.
8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.8 Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Egipto; iyong pinalayas ang mga bansa, at itinanim mo yaon.
9 Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.9 Ikaw ay naghanda ng dako sa harap niya, at napailalim ang ugat, at pinuno ang lupain.
10 The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.10 Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyaon, at ang mga sanga niyaon ay gaya ng mga sedro ng Dios.
11 She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.11 Kaniyang pinaabot ang kaniyang mga sanga hanggang sa dagat, at ang kaniyang mga suwi hanggang sa ilog.
12 Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?12 Bakit mo ibinagsak ang kaniyang mga bakod, na anopa't siya'y binubunot nilang lahat na nangagdadaan?
13 The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.13 Sinisira ng baboy-ramo, at sinasabsab ng mailap na hayop sa parang.
14 Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;14 Bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, Oh Dios ng mga hukbo: tumungo ka mula sa langit, at iyong masdan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito,
15 And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.15 At ang ubasan na itinanim ng iyong kanan, at ang suwi na iyong pinalakas para sa iyong sarili.
16 It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.16 Nasunog ng apoy, at naputol: sila'y nalipol sa saway ng iyong mukha.
17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.17 Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili.
18 So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.18 Sa gayo'y hindi kami magsisitalikod sa iyo: buhayin mo kami, at tatawagan namin ang iyong pangalan.
19 Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.19 Papanumbalikin mo kami, Oh Panginoong Dios ng mga hukbo; pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami.