Chapter 82 - Psalms

A Psalm of Asaph.
1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.1 Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios.
2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.2 Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? (Selah)
3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.3 Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili.
4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.4 Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan: iligtas ninyo sila sa kamay ng masama,
5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.5 Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man; sila'y nagsisilakad na paroo't parito sa kadiliman: lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos.
6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.6 Aking sinabi, Kayo'y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan.
7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes.7 Gayon ma'y mangamamatay kayong parang mga tao, at mangabubuwal na parang isa sa mga pangulo.
8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.8 Bumangon ka, O Dios, hatulan mo ang lupa: sapagka't iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa.