Chapter 85 - Psalms

To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.
1 LORD, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob.1 Panginoon, ikaw ay naging lingap sa iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob.
2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah.2 Iyong pinatawad ang kasamaan ng iyong bayan, iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan, (Selah)
3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.3 Iyong pinawi ang buong poot mo: iyong tinalikdan ang kabangisan ng iyong galit.
4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.4 Ibalik mo kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, at papaglikatin mo ang iyong galit sa amin.
5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations?5 Magagalit ka ba sa amin magpakailan man? Iyo bang ipagpapatuloy ang iyong galit sa lahat ng sali't saling lahi?
6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee?6 Hindi mo ba kami bubuhayin uli: upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo?
7 Shew us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation.7 Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagliligtas.
8 I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.8 Aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Dios na Panginoon: sapagka't siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kaniyang bayan at sa kaniyang mga banal: nguni't huwag silang manumbalik uli sa kaululan.
9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land.9 Tunay na ang kaniyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kaniya; upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain.
10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.10 Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong; katuwiran at kapayapaan ay naghalikan.
11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.11 Katotohanan ay bumubukal sa lupa; at ang katuwiran ay tumungo mula sa langit.
12 Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase.12 Oo, ibibigay ng Panginoon ang mabuti; at ang ating lupain ay maguunlad ng kaniyang bunga.
13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.13 Katuwira'y mangunguna sa kaniya; at gagawing daan ang kaniyang mga bakas.