Chapter 2 - 1 Chronicles

1 These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,1 Ito ang mga anak ni Israel: si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda, at si Issachar, at si Zabulon;
2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.2 Si Dan, si Jose, at si Benjamin, si Neftali, si Gad at si Aser.
3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.3 Ang mga anak ni Juda: si Er, at si Onan, at si Sela: na siyang tatlong ipinanganak sa kaniya ng anak na babae ni Sua, na Cananea. At si Er, na panganay ni Juda, ay masama sa paningin ng Panginoon; at pinatay niya siya.
4 And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.4 At ipinanganak sa kaniya ni Thamar na kaniyang manugang na babae si Phares at si Zara. Lahat na anak ni Juda ay lima.
5 The sons of Pharez; Hezron, and Hamul.5 Ang mga anak ni Phares: si Hesron at si Hamul.
6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.6 At ang mga anak ni Zara: si Zimri, at si Ethan, at si Heman, at si Calcol, at si Darda: lima silang lahat.
7 And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.7 At ang mga anak ni Carmi: si Achar, na mangbabagabag ng Israel, na gumawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay.
8 And the sons of Ethan; Azariah.8 At ang mga anak ni Ethan: si Azaria.
9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.9 Ang mga anak naman ni Hesron, na mga ipinanganak sa kaniya: si Jerameel, at si Ram, at si Chelubai.
10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;10 At naging anak ni Ram si Aminadab; at naging anak ni Aminadab si Nahason, na prinsipe ng mga anak ng Juda;
11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,11 At naging anak ni Nahason si Salma, at naging anak ni Salma si Booz;
12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse,12 At naging anak ni Booz si Obed, at naging anak ni Obed si Isai;
13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,13 At naging anak ni Isai ang kaniyang panganay na si Eliab, at si Abinadab ang ikalawa, at si Sima ang ikatlo;
14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,14 Si Nathanael ang ikaapat, si Radai ang ikalima;
15 Ozem the sixth, David the seventh:15 Si Osem ang ikaanim, si David ang ikapito:
16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three.16 At ang kanilang mga kapatid na babae si Sarvia at si Abigail. At ang mga naging anak ni Sarvia; si Abisai, at si Joab, at si Asael, tatlo.
17 And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.17 At ipinanganak ni Abigail si Amasa: at ang ama ni Amasa ay si Jether na Ismaelita.
18 And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon.18 At nagkaanak si Caleb na anak ni Hesron kay Azuba na asawa niya, at kay Jerioth: at ang mga ito ang kaniyang mga anak: si Jeser, at si Sobad, at si Ardon.
19 And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur.19 At namatay si Azuba, at nagasawa si Caleb kay Ephrata, na siyang nanganak kay Hur sa kaniya.
20 And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.20 At naging anak ni Hur si Uri, at naging anak ni Uri si Bezaleel.
21 And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub.21 At pagkatapos ay sumiping si Hesron sa anak na babae ni Machir na ama ni Galaad; na siya niyang naging asawa, nang siya'y may anim na pung taong gulang; at ipinanganak niya si Segub sa kaniya.
22 And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.22 At naging anak ni Segub si Jair, na nagkaroon ng dalawang pu't tatlong bayan sa lupain ng Galaad.
23 And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Gilead.23 At sinakop ni Gesur at ni Aram ang mga bayan ni Jair sa kanila, pati ng Cenath, at ang mga nayon niyaon, sa makatuwid baga'y anim na pung bayan. Lahat ng ito'y mga anak ni Machir na ama ni Galaad.
24 And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron's wife bare him Ashur the father of Tekoa.24 At pagkamatay ni Hesron sa Caleb-ephrata ay ipinanganak nga ni Abia na asawa ni Hesron sa kaniya si Ashur na ama ni Tecoa.
25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah.25 At ang mga anak ni Jerameel na panganay ni Hesron ay si Ram ang panganay, at si Buna, at si Orem, at si Osem, si Achia.
26 Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.26 At si Jerameel ay nagasawa ng iba, na ang pangalan ay Atara; siya ang ina ni Onam.
27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker.27 At ang mga anak ni Ram na panganay ni Jerameel ay si Maas, at si Jamin, at si Acar.
28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab, and Abishur.28 At ang mga anak ni Onam ay si Sammai, at si Jada. At ang mga anak ni Sammai: si Nadab, at si Abisur.
29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid.29 At ang pangalan ng asawa ni Abisur ay Abihail; at ipinanganak niya sa kaniya si Aban, at si Molib.
30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.30 At ang mga anak ni Nadab: si Seled, at si Aphaim: nguni't si Seled ay namatay na walang anak.
31 And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai.31 At ang mga anak ni Aphaim: si Isi. At ang mga anak ni Isi; si Sesan. At ang mga anak ni Sesan: si Alai.
32 And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children.32 At ang mga anak ni Jada, na kapatid ni Sammai: si Jether, at si Jonathan: at si Jether ay namatay na walang anak.
33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.33 At ang mga anak ni Jonathan: si Peleth, at si Zaza. Ito ang mga anak ni Jerameel.
34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.34 Si Sesan nga ay hindi nagkaanak ng mga lalake, kundi mga babae. At si Sesan ay may isang alipin na taga Egipto, na ang pangalan ay Jarha.
35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.35 At pinapagasawa ni Sesan ang kaniyang anak na babae kay Jarha na kaniyang alipin at ipinanganak niya si Athai sa kaniya.
36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,36 At naging anak ni Athai si Nathan, at naging anak ni Nathan si Zabad;
37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,37 At naging anak ni Zabad si Ephlal, at naging anak ni Ephlal, si Obed.
38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,38 At naging anak ni Obed si Jehu, at naging anak ni Jehu si Azarias;
39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,39 At naging anak ni Azarias si Heles, at naging anak ni Heles si Elasa;
40 And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum,40 At naging anak ni Elasa si Sismai, at naging anak ni Sismai si Sallum;
41 And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.41 At naging anak ni Sallum si Jecamia, at naging anak ni Jecamia si Elisama.
42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.42 At ang mga anak ni Caleb na kapatid ni Jerameel ay si Mesa na kaniyang panganay, na siyang ama ni Ziph; at ang mga anak ni Maresa na ama ni Hebron.
43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.43 At ang mga anak ni Hebron: si Core, at si Thaphua, at si Recem, at si Sema.
44 And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai.44 At naging anak ni Sema si Raham, na ama ni Jorcaam; at naging anak ni Recem si Sammai.
45 And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Bethzur.45 At ang anak ni Sammai ay si Maon; at si Maon ay ama ni Beth-zur.
46 And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez.46 At ipinanganak ni Epha, na babae ni Caleb, si Haran, at si Mosa, at si Gazez: at naging anak ni Haran si Gazez.
47 And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.47 At ang mga anak ni Joddai: si Regem, at si Jotham, at si Gesan, at si Pelet, at si Epha, at si Saaph.
48 Maachah, Caleb's concubine, bare Sheber, and Tirhanah.48 Ipinanganak ni Maacha, na babae ni Caleb, si Sebet, at si Thirana.
49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsah.49 Ipinanganak din niya si Saaph na ama ni Madmannah, si Seva na ama ni Macbena, at ang ama ni Ghiba; at ang anak na babae ni Caleb ay si Acha.
50 These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjathjearim,50 Ito ang mga naging anak ni Caleb, na anak ni Hur, na panganay ni Ephrata: si Sobal na ama ni Chiriath-jearim;
51 Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Bethgader.51 Si Salma na ama ni Bethlehem, si Hareph na ama ni Beth-gader.
52 And Shobal the father of Kirjathjearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites.52 At si Sobal na ama ni Chiriath-jearim ay nagkaanak; si Haroeh, na kalahati ng mga Manahethita.
53 And the families of Kirjathjearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites.53 At ang mga angkan ni Chiriath-jearim: ang mga Ithreo, at ang mga Phuteo, at ang mga Samateo, at ang mga Misraiteo; na mula sa kanila ang mga Soratita at ang mga Estaolita.
54 The sons of Salma; Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.54 Ang mga anak ni Salma: ang Bethlehem, at ang mga Netophatita, ang Atroth-beth-joab, at ang kalahati ng mga Manahethita, ang mga Soraita.
55 And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.55 At ang mga angkan ng mga kalihim na nagsisitahan sa Jabes: ang mga Thiratheo, ang mga Simatheo, at ang mga Sucatheo. Ito ang mga Cineo, na nagsipagmula kay Hamath, na ama ng sangbahayan ni Rechab.