Chapter 24 - 1 Chronicles

1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.1 At ang pagkabahagi ng mga anak ni Aaron ay ito. Ang mga anak ni Aaron; si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Ithamar.
2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.2 Nguni't si Nadab at si Abiu ay namatay na una sa kanilang ama, at hindi nangagkaanak: kaya't si Eleazar at si Ithamar ang nagsigawa ng katungkulang pagkasaserdote.
3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.3 At si David na kasama ni Sadoc sa mga anak ni Eleazar, at si Ahimelech sa mga anak ni Ithamar, ay siyang bumahagi sa kanila ayon sa kanilang paglilingkod.
4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.4 At may higit na mga pinuno na nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kay sa mga anak ni Ithamar: at ganito nila binahagi: sa mga anak ni Eleazar ay may labing anim, na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang; at sa mga anak ni Ithamar, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, walo.
5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.5 Ganito nila binahagi sa pamamagitan ng sapalaran, ng isa't isa sa kanila; sapagka't may mga prinsipe sa santuario, at mga prinsipe ng Dios, sa mga anak ni Eleazar, at gayon din sa mga anak ni Ithamar.
6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.6 At si Semeias na anak ni Nathanael na kalihim, na sa mga Levita ay isinulat sila sa harapan ng hari, at ng mga prinsipe, at si Sadoc na saserdote, at ni Ahimelech na anak ni Abiathar, at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote, at ng mga Levita: isang sangbahayan ng mga magulang ay kinuha para sa kay Eleazar, at isa'y kinuha para sa kay Ithamar.
7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,7 Ang una ngang kapalaran ay lumabas kay Joiarib, ang ikalawa'y kay Jedaia;
8 The third to Harim, the fourth to Seorim,8 Ang ikatlo ay kay Harim, ang ikaapat ay kay Seorim;
9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,9 Ang ikalima ay kay Malchias, ang ikaanim ay kay Miamim;
10 The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,10 Ang ikapito ay kay Cos, ang ikawalo ay kay Abias;
11 The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,11 Ang ikasiyam ay kay Jesua, ang ikasangpu ay kay Sechania;
12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,12 Ang ikalabing isa ay kay Eliasib, ang ikalabing dalawa ay kay Jacim;
13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,13 Ang ikalabing tatlo ay kay Uppa, ang ikalabing apat ay kay Isebeab;
14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,14 Ang ikalabing lima ay kay Bilga, ang ikalabing anim ay kay Immer;
15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,15 Ang ikalabing pito ay kay Hezir, ang ikalabing walo ay kay Aphses;
16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,16 Ang ikalabing siyam ay kay Pethaia, ang ikadalawangpu ay kay Hezeciel;
17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,17 Ang ikadalawangpu't isa ay kay Jachin, ang ikadalawangpu't dalawa ay kay Hamul;
18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.18 Ang ikadalawangpu't tatlo ay kay Delaia, ang ikadalawangpu't apat ay kay Maazia.
19 These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.19 Ito ang ayos nila sa kanilang paglilingkod, upang pumasok sa bahay ng Panginoon ayon sa alituntunin na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng kamay ni Aaron na kanilang magulang, gaya ng iniutos sa kaniya ng Panginoon, ng Dios ng Israel.
20 And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.20 At sa nalabi sa mga anak ni Levi: sa mga anak ni Amram: si Subael; sa mga anak ni Subael, si Jehedias.
21 Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.21 Kay Rehabia: sa mga anak ni Rehabia, si Isias ang pinuno.
22 Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.22 Sa mga Isharita, si Selomoth; sa mga anak ni Selomoth, si Jath.
23 And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.23 At sa mga anak ni Hebron: si Jeria ang pinuno, si Amarias ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, si Jecaman ang ikaapat.
24 Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.24 Ang mga anak ni Uzziel; si Micha; sa mga anak ni Micha, si Samir.
25 The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.25 Ang kapatid ni Micha, si Isia; sa mga anak ni Isia, si Zacharias.
26 The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.26 Ang mga anak ni Merari: si Mahali at si Musi: ang mga anak ni Jaazia: si Benno.
27 The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.27 Ang mga anak ni Merari: kay Jaazia, si Benno, at si Soam, at si Zachur, at si Ibri.
28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons.28 Kay Mahali: si Eleazar, na hindi nagkaanak.
29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.29 Kay Cis: ang mga anak ni Cis, si Jerameel.
30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.30 At ang mga anak ni Musi: si Mahali, at si Eder, at si Jerimoth. Ang mga ito ang mga anak ng mga Levita ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang.
31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.31 Ang mga ito nama'y nagsapalaran din na gaya ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Aaron, sa harap ni David na hari, at ni Sadoc, at ni Ahimelech at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote at ng mga Levita: ang mga sangbahayan ng mga magulang ng pinuno, gaya ng kaniyang batang kapatid.