Chapter 12 - Joshua

1 Now these are the kings of the land, which the children of Israel smote, and possessed their land on the other side Jordan toward the rising of the sun, from the river Arnon unto mount Hermon, and all the plain on the east:1 Ang mga ito nga ang mga hari sa lupain na sinaktan ng mga anak ni Israel, at inari ang kanilang lupain sa dako roon ng Jordan na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at ng buong Araba na dakong silanganan:
2 Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, and ruled from Aroer, which is upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;2 Si Sehon na hari ng mga Amorrheo, na nanahan sa Hesbon at nagpuno mula sa Aroer, na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis, at ang kalahati ng Galaad, hanggang sa ilog Jaboc, na hangganan ng mga anak ni Ammon;
3 And from the plain to the sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of the plain, even the salt sea on the east, the way to Bethjeshimoth; and from the south, under Ashdothpisgah:3 At ang Araba hanggang sa dagat ng Cinneroth, na dakong silanganan, at hanggang sa dagat ng Araba, Dagat na Alat, na dakong silanganan, na daang patungo sa Beth-jesimoth; at sa timugan sa ilalim ng mga tagudtod ng Pisga:
4 And the coast of Og king of Bashan, which was of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei,4 At ang hangganan ni Og na hari sa Basan, sa nalabi ng mga Rephaim na nanahan sa Astaroth at sa Edrei,
5 And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon.5 At nagpuno sa bundok ng Hermon, at sa Salca, at sa buong Basan, hanggang sa hangganan ng mga Gessureo at ng mga Maachateo, at ng kalahati ng Galaad, na hangganan ni Sehon na hari sa Hesbon.
6 Them did Moses the servant of the LORD and the children of Israel smite: and Moses the servant of the LORD gave it for a possession unto the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh.6 Sinaktan sila ni Moises na lingkod ng Panginoon at ng mga anak ni Israel: at ibinigay ni Moises na lingkod ng Panginoon na pinakaari sa mga Rubenita, at sa mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases.
7 And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side Jordan on the west, from Baalgad in the valley of Lebanon even unto the mount Halak, that goeth up to Seir; which Joshua gave unto the tribes of Israel for a possession according to their divisions;7 At ang mga ito'y ang mga hari ng lupain na sinaktan ni Josue at ng mga anak ni Israel sa dako roon ng Jordan na dakong kalunuran, mula sa Baal-gad na libis ng Libano hanggang sa bundok ng Halac, na pasampa sa Seir (at ibinigay ni Josue na pinakaari sa mga lipi ng Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi;
8 In the mountains, and in the valleys, and in the plains, and in the springs, and in the wilderness, and in the south country; the Hittites, the Amorites, and the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites:8 Sa lupaing maburol, at sa mababang lupain, at sa Araba, at sa mga tagudtod, at sa ilang, at sa Timugan; ang Hatheo, ang Amorrheo, at ang Cananeo, ang Pherezeo, ang Heveo, at ang Jebuseo);
9 The king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Bethel, one;9 Ang hari sa Jerico, isa; ang hari sa Hai na nasa tabi ng Beth-el, isa;
10 The king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one;10 Ang hari sa Jerusalem, isa; ang hari sa Hebron, isa.
11 The king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one;11 Ang hari sa Jarmuth, isa; ang hari sa Lachis, isa;
12 The king of Eglon, one; the king of Gezer, one;12 Ang hari sa Eglon, isa; ang hari sa Gezer, isa;
13 The king of Debir, one; the king of Geder, one;13 Ang hari sa Debir, isa; ang hari sa Geder, isa;
14 The king of Hormah, one; the king of Arad, one;14 Ang hari sa Horma, isa; ang hari sa Arad, isa;
15 The king of Libnah, one; the king of Adullam, one;15 Ang hari sa Libna, isa; ang hari sa Adullam, isa;
16 The king of Makkedah, one; the king of Bethel, one;16 Ang hari sa Maceda, isa; ang hari sa Beth-el, isa;
17 The king of Tappuah, one; the king of Hepher, one;17 Ang hari sa Tappua, isa; ang hari sa Hepher, isa;
18 The king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;18 Ang hari sa Aphec, isa; ang hari sa Lasaron, isa;
19 The king of Madon, one; the king of Hazor, one;19 Ang hari sa Madon, isa; ang hari sa Hasor, isa;
20 The king of Shimronmeron, one; the king of Achshaph, one;20 Ang hari sa Simron-meron, isa; ang hari sa Achsaph, isa;
21 The king of Taanach, one; the king of Megiddo, one;21 Ang hari sa Taanach, isa; ang hari sa Megiddo, isa;
22 The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;22 Ang hari sa Chedes, isa; ang hari sa Jocneam sa Carmel, isa;
23 The king of Dor in the coast of Dor, one; the king of the nations of Gilgal, one;23 Ang hari sa Dor sa kaitaasan ng Dor, isa; ang hari ng mga bansa sa Gilgal, isa;
24 The king of Tirzah, one: all the kings thirty and one.24 Ang hari sa Tirsa, isa; lahat ng hari ay tatlong pu't isa;