Chapter 11 - Genesis

1 And the whole earth was of one language, and of one speech.1 At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita.
2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.2 At nangyari, na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar; at sila'y nanahan doon.
3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.3 At nagsangusapang, Halikayo! tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa.
4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.4 At nagsipagsabi, Halikayo! Magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan; baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa.
5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.5 At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog, na itinayo ng mga anak ng mga tao.
6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.6 At sinabi ng Panginoon, Narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika; at ito ang kanilang pinasimulang gawin: at, ngayon nga'y walang makasasawata sa anomang kanilang balaking gawin.
7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.7 Halikayo! tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anopa't sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita.
8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.8 Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa; at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan.
9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.9 Kaya ang pangalang itinawag ay Babel; sapagka't doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa: at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa.
10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:10 Ito ang sali't saling lahi ni Sem. May isang daan taon si Sem at naging anak si Arphaxad, dalawang taon pagkatapos ng bahang gumunaw,
11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.11 At nabuhay si Sem, pagkatapos na maipanganak si Arphaxad, ng limang daang taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:12 At nabuhay si Arphaxad, ng tatlong pu't limang taon, at naging anak si Sala.
13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.13 At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala, ng apat na raan at tatlong taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:14 At nabuhay si Sala ng tatlong pung taon, at naging anak si Heber:
15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.15 At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber, ng apat na raan at tatlong taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:16 At nabuhay si Heber ng tatlong pu't apat na taon, at naging anak si Peleg:
17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.17 At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg, ng apat na raan at tatlong pung taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:18 At nabuhay si Peleg ng tatlong pung taon, at naging anak si Reu:
19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.19 At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu, ng dalawang daan at siyam na taon; at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:20 At nabuhay si Reu ng tatlong pu't dalawang taon, at naging anak si Serug:
21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.21 At nabuhay si Reu pagkatapos na maipanganak si Serug, ng dalawang daan at pitong taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:22 At nabuhay si Serug ng tatlong pung taon, at naging anak si Nachor:
23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.23 At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nachor, ng dalawang daang taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:24 At nabuhay si Nachor ng dalawang pu't siyam na taon, at naging anak si Thare:
25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.25 At nabuhay si Nachor pagkatapos na maipanganak si Thare, ng isang daan at labing siyam na taon, at nagkaanak ng mga lalake at mga babae.
26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.26 At nabuhay si Thare ng pitong pung taon, at naging anak si Abram, si Nachor at si Haran.
27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.27 Ito nga ang mga lahi ni Thare. Naging anak ni Thare si Abram, si Nachor, at si Haran; at naging anak ni Haran si Lot.
28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.28 At namatay si Haran bago namatay ang kaniyang amang si Thare sa lupaing kaniyang tinubuan, sa Ur ng mga Caldeo.
29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.29 At nagsipagasawa si Abram at si Nachor: ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai; at ang pangalan ng asawa ni Nachor, ay Milca, anak ni Haran, ama ni Milca at ama ni Iscah.
30 But Sarai was barren; she had no child.30 At si Sarai ay baog; siya'y walang anak.
31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.31 At ipinagsama ni Thare si Abram na kaniyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kaniyang anak, at si Sarai na kaniyang manugang, asawa ni Abram na kaniyang anak; at samasamang nagsialis sa Ur ng mga Caldeo upang magsipasok sa lupain ng Canaan, at nagsidating sila sa Haran, at nagsitahan doon.
32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.32 At ang mga naging araw ni Thare ay dalawang daan at limang taon: at namatay si Thare sa Haran.