Chapter 15 - Job

1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Eliphaz na Temanita, at nagsabi,
2 Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind?2 Sasagot ba ang isang pantas ng walang kabuluhang kaalaman, at pupunuin ang kaniyang tiyan ng hanging silanganan?
3 Should he reason with unprofitable talk? or with speeches wherewith he can do no good?3 Makikipagmatuwiranan ba siya ng walang kapakinabangang pangungusap, o ng mga salita na hindi niya ikagagawa ng mabuti?
4 Yea, thou castest off fear, and restrainest prayer before God.4 Oo, ikaw ay nagaalis ng katakutan, at iyong pinipigil ang dalangin sa harap ng Dios.
5 For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty.5 Sapagka't ang iyong kasamaan ang nagtuturo sa iyong bibig, at iyong pinipili ang dila ng mapagkatha.
6 Thine own mouth condemneth thee, and not I: yea, thine own lips testify against thee.6 Ang iyong sariling bibig ang humahatol laban sa iyo, at hindi ako; Oo, ang iyong sariling mga labi ay nagpapatotoo laban sa iyo.
7 Art thou the first man that was born? or wast thou made before the hills?7 Ikaw ba ang unang tao na ipinanganak? O nalabas ka bang una kay sa mga burol?
8 Hast thou heard the secret of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?8 Iyo bang narinig ang lihim na payo ng Dios? At ikaw ba'y nagpigil ng karunungan sa iyong sarili?
9 What knowest thou, that we know not? what understandest thou, which is not in us?9 Anong nalalaman mo na di namin nalalaman? Anong nauunawa mo na wala sa amin?
10 With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father.10 Kasama namin ay mga ulong may uban, at mga totoong napakatandang tao, matandang makapupo kay sa iyong ama.
11 Are the consolations of God small with thee? is there any secret thing with thee?11 Ang mga pagaliw ba ng Dios ay totoong kaunti pa sa ganang iyo, sa makatuwid baga'y ang salitang napakabuti sa iyo?
12 Why doth thine heart carry thee away? and what do thy eyes wink at,12 Bakit ka napadadala sa iyong puso? At bakit kumikindat ang iyong mga mata?
13 That thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of thy mouth?13 Na tinatalikdan mo ng iyong diwa ang Dios, at binibigkas mo ang ganyang mga salita sa iyong bibig.
14 What is man, that he should be clean? and he which is born of a woman, that he should be righteous?14 Ano ang tao upang maging malinis? At siyang ipinanganak ng babae, upang siya'y maging matuwid?
15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight.15 Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kaniyang mga banal; Oo, ang langit ay hindi malinis sa kaniyang paningin.
16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water?16 Gaano pa nga kaliit ang karumaldumal at hamak, ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig!
17 I will shew thee, hear me; and that which I have seen I will declare;17 Ipakikilala ko sa iyo, dinggin mo ako; at ang aking nakita ay aking ipahahayag:
18 Which wise men have told from their fathers, and have not hid it:18 (Ang isinaysay ng mga pantas na mula sa kanilang mga magulang, at hindi inilingid;
19 Unto whom alone the earth was given, and no stranger passed among them.19 Sa mga yaon lamang ibinigay ang lupain, at walang taga ibang lupa na dumaan sa gitna nila:)
20 The wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor.20 Ang masamang tao ay nagdaramdam ng sakit lahat ng kaniyang araw, sa makatuwid baga'y ang bilang ng mga taon na itinakda sa mamimighati.
21 A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him.21 Ang hugong ng kakilabutan ay nasa kaniyang mga pakinig; sa kaginhawahan ay daratnan siya ng mga mananamsam:
22 He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword.22 Siya'y hindi naniniwala na babalik siya na mula sa kadiliman, at siya'y hinihintay ng tabak:
23 He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand.23 Siya'y gumagala dahil sa tinapay, na nagsasabi: Nasaan? Kaniyang nalalaman na ang araw ng kadiliman ay handa sa kaniyang kamay:
24 Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle.24 Kapanglawan at kadalamhatian ay tumatakot sa kaniya: nangananaig laban sa kaniya, na gaya ng isang hari na handa sa pakikipagbaka;
25 For he stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself against the Almighty.25 Sapagka't iniuunat niya ang kaniyang kamay laban sa Dios. At nagpapalalo laban sa Makapangyarihan sa lahat;
26 He runneth upon him, even on his neck, upon the thick bosses of his bucklers:26 Tinatakbo niya siya na may mapagmatigas na leeg, sa kakapalan ng kaniyang mga kalasag;
27 Because he covereth his face with his fatness, and maketh collops of fat on his flanks.27 Sapagka't tinakpan niya ang kaniyang mukha ng kaniyang katabaan at nagpangulubot ng kaniyang mga pigi;
28 And he dwelleth in desolate cities, and in houses which no man inhabiteth, which are ready to become heaps.28 At siya'y tumahan sa mga sirang bayan, sa mga bahay na walang taong tumatahan, na madaling magiging mga bunton.
29 He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall he prolong the perfection thereof upon the earth.29 Hindi siya yayaman, o mamamalagi man ang kaniyang pag-aari. Ni di lalawak sa lupa ang kaniyang mga tinatangkilik.
30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of his mouth shall he go away.30 Siya'y hindi hihiwalay sa kadiliman; tutuyuin ng liyab ang kaniyang mga sanga, at sa pamamagitan ng hininga ng bibig ng Dios ay papanaw siya.
31 Let not him that is deceived trust in vanity: for vanity shall be his recompence.31 Huwag siyang tumiwala sa kalayawan na dayain ang sarili: sapagka't kalayawan ang magiging kagantihan sa kaniya.
32 It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be green.32 Magaganap ito bago dumating ang kaniyang kapanahunan, at ang kaniyang sanga ay hindi mananariwa.
33 He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive.33 Lalagasin niya ang kaniyang mga hilaw na ubas na gaya ng puno ng ubas, at lalagasin ang kaniyang bulaklak na gaya ng olibo.
34 For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume the tabernacles of bribery.34 Sapagka't ang pulutong ng mga di banal ay hindi lalago, at susupukin ng apoy ang mga toldang suhulan.
35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit.35 Sila'y nag-iisip ng pagapi at naglalabas ng kasamaan, at ang kanilang kalooban ay naghahanda ng pagdaraya.