Chapter 20 - Job

1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Zophar na Naamathita, at nagsabi,
2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.2 Kaya't nagbibigay sagot sa akin ang aking mga pagiisip, dahil nga sa aking pagmamadali na taglay ko.
3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.3 Aking narinig ang saway na inilalagay ako sa kahihiyan, at ang diwa ng aking pagkaunawa ay sumasagot sa akin.
4 Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,4 Hindi mo ba nalalaman ito ng una, mula nang ang tao'y malagay sa lupa,
5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?5 Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli, at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang?
6 Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;6 Bagaman ang kaniyang karilagan ay napaiilanglang hanggang sa langit, at ang kaniyang ulo ay umaabot hanggang sa mga alapaap;
7 Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he?7 Gayon may matutunaw siya magpakailan man, na gaya ng kaniyang sariling dumi: silang nangakakita sa kaniya ay mangagsasabi: Nasaan siya?
8 He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.8 Siya'y mawawala na gaya ng panaginip, at hindi masusumpungan. Oo, siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi.
9 The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him.9 Ang mata na nakakita sa kaniya ay hindi na siya makikita pa; ni mamamalas pa man siya sa kaniyang pook.
10 His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.10 Hahanapin ng kaniyang mga anak ang lingap ng dukha, at ang kaniyang mga kamay ay magsasauli ng kaniyang kayamanan.
11 His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.11 Ang kaniyang mga buto ay puspos ng kaniyang kabataan, nguni't hihiga na kasama niya sa alabok.
12 Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue;12 Bagaman ang kasamaan ay masarap sa kaniyang bibig, bagaman kaniyang itago sa ilalim ng kaniyang dila;
13 Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:13 Bagaman kaniyang patawarin, at hindi niya ito babayaan, kundi ingatan pa sa loob ng kaniyang bibig;
14 Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him.14 Gayon ma'y ang kaniyang pagkain ay nabago na sa kaniyang tiyan, siyang kamandag ng mga ahas sa loob niya.
15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.15 Siya'y sumakmal ng mga kayamanan, at kaniyang mga isusuka uli: mga aalisin uli ng Dios sa kaniyang tiyan.
16 He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him.16 Kaniyang hihititin ang kamandag ng mga ahas; papatayin siya ng dila ng ulupong.
17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.17 Hindi niya matitingnan ang mga ilog, ang umaagos na mga bukal ng pulot at mantekilya.
18 That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein.18 Na kaniyang isasauli ang kaniyang pinagpagalan, at hindi lalamunin; ayon sa pag-aari na kaniyang tinangkilik, hindi siya magagalak.
19 Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not;19 Sapagka't kaniyang pinighati at pinabayaan ang dukha; kaniyang kinuhang marahas ang isang bahay; at hindi niya itatayo.
20 Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.20 Sapagka't hindi siya nakakilala ng katiwasayan sa loob niya, hindi siya makapagliligtas ng anoman sa kaniyang kinaluluguran.
21 There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.21 Walang bagay na naiwan na hindi niya sinakmal; kaya't ang kaniyang kaginhawahan ay hindi mananatili.
22 In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.22 Sa lubos niyang kasaganaan ay magigipit siya; ang kamay ng bawa't nasa karalitaan ay darating sa kaniya.
23 When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.23 Pagka kaniyang bubusugin ang kaniyang tiyan, ihuhulog ng Dios ang kaniyang mabangis na poot sa kaniya. At ibubugso sa kaniya samantalang siya'y kumakain.
24 He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through.24 Kaniyang tatakasan ang sandatang bakal, at ang busog na tanso ay hihilagpos sa kaniya.
25 It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him.25 Binubunot niya ang pana, at lumalabas sa kaniyang katawan: Oo, ang makintab na talim ay lumalabas mula sa kaniyang apdo; mga kakilabutan ang sumasa kaniya.
26 All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.26 Lahat na kadiliman ay nalalagay na mga pinakakayamanan niya; isang apoy na hindi hinipan ng tao ay susupok sa kaniya: susupukin niyaon ang naiwan sa kaniyang tolda.
27 The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.27 Ihahayag ng mga langit ang kaniyang kasamaan, at ang lupa ay babangon laban sa kaniya.
28 The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath.28 Ang pakinabang ng kaniyang bahay ay yayaon, ang kaniyang mga pag-aari ay huhuho sa kaarawan ng kaniyang kapootan.
29 This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.29 Ito ang bahagi ng masamang tao mula sa Dios, at ang manang takda sa kaniya ng Dios.