Chapter 21 - Job

1 But Job answered and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Job, at nagsabi,
2 Hear diligently my speech, and let this be your consolations.2 Pakinggan ninyong mainam ang aking pananalita; at ito'y maging inyong mga kaaliwan.
3 Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.3 Pagdalitaan ninyo ako, at ako nama'y magsasalita, at pagkatapos na ako'y makapagsalita, ay manuya kayo.
4 As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?4 Tungkol sa akin, ay sa tao ba ang aking daing? At bakit hindi ako maiinip?
5 Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.5 Tandaan ninyo ako, at matigilan kayo. At ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong bibig,
6 Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.6 Pagka aking naaalaala nga ay nababagabag ako, at kikilabutan ang humahawak sa aking laman.
7 Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?7 Bakit nabubuhay ang masama, nagiging matanda, oo, nagiging malakas ba sa kapangyarihan?
8 Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.8 Ang kanilang binhi ay natatatag nakasama nila sa kanilang paningin, at ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata.
9 Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.9 Ang kanilang mga bahay ay tiwasay na walang takot, kahit ang pamalo man ng Dios ay wala sa kanila.
10 Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.10 Ang kanilang baka ay naglilihi, at hindi nababaog; ang kanilang baka ay nanganganak, at hindi napapahamak ang kaniyang guya.
11 They send forth their little ones like a flock, and their children dance.11 Kaniyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan, at ang kanilang mga anak ay nangagsasayawan,
12 They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.12 Sila'y nangagaawitan na katugma ng pandereta at alpa, at nangagkakatuwa sa tunog ng plauta.
13 They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.13 Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan, at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol.
14 Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.14 At sinasabi nila sa Dios: Lumayo ka sa amin; sapagka't hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng inyong mga lakad.
15 What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?15 Ano ang Makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami, kung kami ay magsidalangin sa kaniya?
16 Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.16 Narito, ang kanilang kaginhawahan ay wala sa kanilang kamay: ang payo ng masama ay malayo sa akin.
17 How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.17 Gaano kadalas pinapatay ang ilawan ng masama? Na ang kanilang kapahamakan ay dumarating ba sa kanila? Na nagbabahagi ba ang Dios ng mga kapanglawan sa kaniyang galit?
18 They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.18 Na sila'y gaya ng dayami sa harap ng hangin, at gaya ng ipa na tinatangay ng bagyo?
19 God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.19 Inyong sinasabi, Inilalapat ng Dios ang kaniyang parusa sa kaniyang mga anak. Gantihin sa kaniyang sarili upang maalaman niya.
20 His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.20 Makita ng kaniyang mga mata ang kaniyang pagkagiba, at uminom siya ng poot ng Makapangyarihan sa lahat.
21 For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?21 Sapagka't anong kasayahan magkakaroon siya sa kaniyang bahay pagkamatay niya, pagka ang bilang ng kaniyang mga buwan ay nahiwalay sa gitna?
22 Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.22 May makapagtuturo ba ng kaalaman sa Dios? Dangang kaniyang hinahatulan yaong nangasa mataas.
23 One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.23 Isa'y namamatay sa kaniyang lubos na kalakasan, palibhasa't walang bahala at tahimik:
24 His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.24 Ang kaniyang mga suso ay puno ng gatas, at ang utak ng kaniyang mga buto ay halumigmig.
25 And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.25 At ang iba'y namamatay sa paghihirap ng kaluluwa, at kailan man ay hindi nakakalasa ng mabuti.
26 They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.26 Sila'y nahihigang magkakasama sa alabok, at tinatakpan sila ng uod.
27 Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.27 Narito, aking nalalaman ang inyong pagiisip, at ang mga maling haka ng inyong inaakala laban sa akin.
28 For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?28 Sapagka't inyong sinasabi, Saan naroon ang bahay ng prinsipe? At saan naroon ang tolda na tinatahanan ng masama?
29 Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,29 Hindi ba ninyo itinanong sa kanilang nangagdadaan? At hindi ba ninyo nalalaman ang kanilang mga pinagkakakilanlan?
30 That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.30 Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kasakunaan? Na sila'y pinapatnubayan sa kaarawan ng kapootan?
31 Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?31 Sinong magpapahayag ng kaniyang lakad sa kaniyang mukha? At sinong magbabayad sa kaniya ng kaniyang ginawa?
32 Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.32 Gayon ma'y dadalhin siya sa libingan, at magbabantay ang mga tao sa libingan.
33 The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.33 Ang mga bugal ng libis ay mamabutihin niya, at lahat ng tao ay magsisisunod sa kaniya, gaya ng nauna sa kaniya na walang bilang.
34 How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?34 Paano ngang inyong aaliwin ako ng walang kabuluhan, dangang sa inyong mga sagot ang naiiwan lamang ay kabulaanan?