Chapter 22 - Job

1 Then Eliphaz the Temanite answered and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Eliphaz na Temanita, at nagsabi,
2 Can a man be profitable unto God, as he that is wise may be profitable unto himself?2 Mapapakinabangan ba ang tao ng Dios? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kaniyang sarili.
3 Is it any pleasure to the Almighty, that thou art righteous? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect?3 May kasayahan ba sa Makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O may pakinabang ba sa kaniya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad?
4 Will he reprove thee for fear of thee? will he enter with thee into judgment?4 Dahil ba sa iyong takot sa kaniya na kaniyang sinasaway ka, na siya'y pumasok sa iyo sa kahatulan?
5 Is not thy wickedness great? and thine iniquities infinite?5 Hindi ba malaki ang iyong kasamaan? Ni wala mang anomang wakas sa iyong mga kasamaan.
6 For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the naked of their clothing.6 Sapagka't ikaw ay kumuha ng sangla ng iyong kapatid sa wala, at iyong hinubdan ng kanilang suot ang hubad.
7 Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withholden bread from the hungry.7 Ikaw ay hindi nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom, at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom.
8 But as for the mighty man, he had the earth; and the honourable man dwelt in it.8 Nguni't tungkol sa makapangyarihang tao, siya'y nagtatangkilik ng lupa; at ang marangal na tao, ay tumatahan doon.
9 Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken.9 Iyong pinayaong walang dala ang mga babaing bao, at ang mga kamay ng ulila ay nangabali.
10 Therefore snares are round about thee, and sudden fear troubleth thee;10 Kaya't ang mga silo ay nangasa palibot mo, at biglang takot ay bumabagabag sa iyo,
11 Or darkness, that thou canst not see; and abundance of waters cover thee.11 O kadiliman, upang huwag kang makakita. At kasaganaan ng tubig ay tumatabon sa iyo.
12 Is not God in the height of heaven? and behold the height of the stars, how high they are!12 Hindi ba ang Dios ay nasa kaitaasan ng langit? At, narito, ang kataasan ng mga bituin, pagkataastaas nila!
13 And thou sayest, How doth God know? can he judge through the dark cloud?13 At iyong sinasabi, Anong nalalaman ng Dios? Makahahatol ba siya sa salisalimuot na kadiliman?
14 Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven.14 Masinsing alapaap ang tumatakip sa kaniya, na siya'y hindi nakakakita; at siya'y lumalakad sa balantok ng langit.
15 Hast thou marked the old way which wicked men have trodden?15 Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan, na nilakaran ng mga masamang tao?
16 Which were cut down out of time, whose foundation was overflown with a flood:16 Na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan. Na ang patibayan ay nahuhong parang agos:
17 Which said unto God, Depart from us: and what can the Almighty do for them?17 Na nagsabi sa Dios: Lumayo ka sa amin; at, anong magagawa sa amin ng Makapangyarihan sa lahat?
18 Yet he filled their houses with good things: but the counsel of the wicked is far from me.18 Gayon ma'y pinuno niya ang kanilang mga bahay ng mga mabuting bagay; nguni't ang payo ng masama ay malayo sa akin.
19 The righteous see it, and are glad: and the innocent laugh them to scorn.19 Nakikita ng mga matuwid at nangatutuwa; at tinatawanang mainam ng walang sala:
20 Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth.20 Na nagsasabi, Walang pagsalang silang nagsisibangon laban sa atin ay nahiwalay, at ang nalabi sa kanila ay sinupok ng apoy.
21 Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.21 Makipagkilala ka sa kaniya, at ikaw ay mapayapa: anopa't ang mabuti ay darating sa iyo.
22 Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.22 Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo, ang kautusan mula sa kaniyang bibig, at ilagak mo ang kaniyang mga salita sa iyong puso.
23 If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles.23 Kung ikaw ay bumalik sa Makapangyarihan sa lahat, ay matatayo ka; kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tolda.
24 Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks.24 At ilagay mo ang iyong kayamanan sa alabok, at ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng mga batis:
25 Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver.25 At ang Makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan, at mahalagang pilak sa iyo.
26 For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God.26 Sapagka't ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa Makapangyarihan sa lahat, at iyong itataas ang iyong mukha sa Dios.
27 Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.27 Ikaw ay dadalangin sa kaniya, at kaniyang didinggin ka: at iyong babayaran ang iyong mga panata.
28 Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.28 Ikaw nama'y magpapasiya ng isang bagay, at ito'y matatatag sa iyo; at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan.
29 When men are cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person.29 Pagka inilulugmok ka nila, ay iyong sasabihin: Magpakataas; at ililigtas niya ang mapagpakumbabang tao.
30 He shall deliver the island of the innocent: and it is delivered by the pureness of thine hands.30 Kaniyang ililigtas, pati ng hindi banal: Oo, siya'y maliligtas sa kalinisan ng iyong mga kamay.