Chapter 33 - Job

1 Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches, and hearken to all my words.1 Gayon man, Job, isinasamo ko sa iyo na, dinggin mo ang aking pananalita, at pakinggan mo ang lahat ng aking mga salita.
2 Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth.2 Narito, ngayon ay aking ibinuka ang aking bibig; nagsalita ang aking dila sa aking bibig.
3 My words shall be of the uprightness of my heart: and my lips shall utter knowledge clearly.3 Sasaysayin ng aking mga salita ang katuwiran ng aking puso; at ang nalalaman ng aking mga labi ay sasalitaing may pagtatapat.
4 The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.4 Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.
5 If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand up.5 Kung ikaw ay makasasagot ay sumagot ka sa akin; ayusin mo ang iyong mga salita sa harap ko, tumayo ka.
6 Behold, I am according to thy wish in God's stead: I also am formed out of the clay.6 Narito, ako'y sa Dios na gaya mo: ako ma'y nilalang mula rin sa putik.
7 Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee.7 Narito, hindi ka tatakutin ng aking kakilabutan, ni ang aking kalakhan man ay magiging mabigat sa iyo.
8 Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying,8 Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pakinig, at aking narinig ang tinig ng iyong mga salita, na nagsasabi,
9 I am clean without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in me.9 Ako'y malinis na walang pagsalangsang; ako'y walang sala, ni may kasamaan man sa akin:
10 Behold, he findeth occasions against me, he counteth me for his enemy,10 Narito, siya'y nakasumpong ng kadahilanan laban sa akin, ibinilang niya ako na pinakakaaway:
11 He putteth my feet in the stocks, he marketh all my paths.11 Inilagay niya ang aking mga paa sa mga pangawan, kaniyang pinupuna ang lahat na aking landas.
12 Behold, in this thou art not just: I will answer thee, that God is greater than man.12 Narito, ako'y sasagot sa iyo, dito'y hindi ka ganap; sapagka't ang Dios ay dakila kay sa tao.
13 Why dost thou strive against him? for he giveth not account of any of his matters.13 Bakit ka nakikilaban sa kaniya? Sapagka't hindi siya nagbibigay alam ng anoman sa kaniyang mga usap.
14 For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.14 Sapagka't ang Dios ay minsang nagsasalita, Oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao.
15 In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed;15 Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan;
16 Then he openeth the ears of men, and sealeth their instruction,16 Kung magkagayo'y ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao, at itinatatak ang kanilang turo,
17 That he may withdraw man from his purpose, and hide pride from man.17 Upang ihiwalay ang tao sa kaniyang panukala, at ikubli ang kapalaluan sa tao;
18 He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.18 Kaniyang pinipigil ang kaniyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay, at ang kaniyang buhay sa pagkamatay sa pamamagitan ng tabak.
19 He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:19 Siya nama'y pinarurusahan ng sakit sa kaniyang higaan, at ng palaging antak sa kaniyang mga buto:
20 So that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat.20 Na anopa't kinayayamutan ng kaniyang buhay ang tinapay, at ng kaniyang kaluluwa ang pagkaing pinakamasarap,
21 His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out.21 Ang kaniyang laman ay natutunaw, na hindi makita; at ang kaniyang mga buto na hindi nakita ay nangalilitaw.
22 Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers.22 Oo, ang kaniyang kaluluwa ay nalalapit sa hukay, at ang kaniyang buhay sa mga mangwawasak.
23 If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man his uprightness:23 Kung doroong kasama niya ang isang anghel, isang tagapagpaaninaw, na isa sa gitna ng isang libo, upang ipakilala sa tao kung ano ang matuwid sa kaniya;
24 Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom.24 Kung magkagayo'y binibiyayaan niya siya at nagsasabi, Iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay, ako'y nakasumpong ng katubusan.
25 His flesh shall be fresher than a child's: he shall return to the days of his youth:25 Ang kaniyang laman ay magiging sariwa kay sa laman ng isang bata; siya'y bumabalik sa mga kaarawan ng kaniyang kabataan:
26 He shall pray unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy: for he will render unto man his righteousness.26 Siya'y dumadalangin sa Dios, at nililingap niya siya: na anopa't kaniyang nakikita ang kaniyang mukha na may kagalakan: at kaniyang isinasa tao ang kaniyang katuwiran.
27 He looketh upon men, and if any say, I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me not;27 Siya'y umaawit sa harap ng mga tao, at nagsasabi, Ako'y nagkasala, at sumira ng matuwid, at hindi ko napakinabangan:
28 He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light.28 Kaniyang tinubos ang aking kaluluwa sa pagyao sa hukay, at ang aking buhay ay makakakita ng liwanag.
29 Lo, all these things worketh God oftentimes with man,29 Narito, ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng Dios, makalawa, oo, makaitlo sa tao,
30 To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living.30 Upang ibalik ang kaniyang kaluluwa mula sa hukay, upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay.
31 Mark well, O Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak.31 Pansinin mong mabuti, Oh Job, dinggin mo ako: tumahimik ka, at ako'y magsasalita.
32 If thou hast any thing to say, answer me: speak, for I desire to justify thee.32 Kung ikaw ay may anomang bagay na sasabihin, sagutin mo ako: ikaw ay magsalita, sapagka't ibig kong ariin kang ganap.
33 If not, hearken unto me: hold thy peace, and I shall teach thee wisdom.33 Kung hindi, dinggin mo ako: tumahimik ka, at tuturuan kita ng karunungan.