Chapter 32 - Job

1 So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes.1 Sa gayo'y ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Job, sapagka't siya'y matuwid sa kaniyang sariling paningin.
2 Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God.2 Nang magkagayo'y nagalab ang poot ni Eliu, na anak ni Barachel na Bucita, na angkan ni Ram: laban kay Job ay nagalab ang kaniyang poot, sapagka't siya'y nagpapanggap na ganap kay sa Dios.
3 Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found no answer, and yet had condemned Job.3 Laban din naman sa kaniyang tatlong kaibigan ay nagalab ang kaniyang poot, sapagka't sila'y hindi nakasumpong ng sagot, at gayon man ay nahatulan si Job.
4 Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he.4 Si Eliu nga ay naghintay upang magsalita kay Job, sapagka't sila'y matanda kay sa kaniya.
5 When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men, then his wrath was kindled.5 At nang makita ni Eliu na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nagalab ang kaniyang poot.
6 And Elihu the son of Barachel the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old; wherefore I was afraid, and durst not shew you mine opinion.6 At si Eliu na anak ni Barachel na Bucita ay sumagot at nagsabi, Ako'y bata, at kayo'y totoong matatanda; kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalastas sa inyo ng aking haka.
7 I said, Days should speak, and multitude of years should teach wisdom.7 Aking sinabi, Ang mga kaarawan ang mangagsasalita, at ang karamihan ng mga taon ay mangagtuturo ng karunungan.
8 But there is a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.8 Nguni't may espiritu sa tao, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa.
9 Great men are not always wise: neither do the aged understand judgment.9 Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matanda man ang siyang nakakaunawa ng kahatulan.
10 Therefore I said, Hearken to me; I also will shew mine opinion.10 Kaya't aking sinabi, Dinggin ninyo ako; akin namang ipakikilala ang aking haka.
11 Behold, I waited for your words; I gave ear to your reasons, whilst ye searched out what to say.11 Narito, aking hinintay ang inyong mga salita, aking dininig ang inyong mga pangangatuwiran, samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi.
12 Yea, I attended unto you, and, behold, there was none of you that convinced Job, or that answered his words:12 Oo, aking inulinig kayo, at, narito, walang isang makahikayat kay Job, o sa inyo'y may makasagot sa kaniyang mga salita.
13 Lest ye should say, We have found out wisdom: God thrusteth him down, not man.13 Magbawa nga kayo, baka kayo'y magsabi, Kami ay nakasumpong ng karunungan; madadaig ng Dios siya, hindi ng tao;
14 Now he hath not directed his words against me: neither will I answer him with your speeches.14 Sapagka't hindi itinukoy ang kaniyang mga salita sa akin; ni hindi ko sasagutin siya ng inyong mga pananalita.
15 They were amazed, they answered no more: they left off speaking.15 Sila'y nangalito, sila'y hindi na nagsisagot pa; Sila'y walang salitang masabi,
16 When I had waited, (for they spake not, but stood still, and answered no more;)16 At ako ba'y maghihintay, sapagka't sila'y hindi nangagsasalita, sapagka't sila'y nangakatigil, at hindi na nagsisisagot.
17 I said, I will answer also my part, I also will shew mine opinion.17 Ako nama'y sasagot ng ganang akin, akin namang ipakikilala ang aking haka.
18 For I am full of matter, the spirit within me constraineth me.18 Sapagka't ako'y puspos ng mga salita; ang diwa na sumasaloob ko ay pumipigil sa akin,
19 Behold, my belly is as wine which hath no vent; it is ready to burst like new bottles.19 Narito, ang aking dibdib ay parang alak na walang pahingahan: parang mga bagong sisidlang-balat na handa sa pagkahapak.
20 I will speak, that I may be refreshed: I will open my lips and answer.20 Ako'y magsasalita, upang ako'y maginhawahan: aking ibubuka ang aking mga labi at sasagot ako.
21 Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man.21 Huwag itulot sa akin na pakundanganan ko, isinasamo ko sa inyo, ang pagkatao ninoman; ni gumamit man sa kanino man ng mga pakunwaring papuring salita.
22 For I know not to give flattering titles; in so doing my maker would soon take me away.22 Sapagka't hindi ako marunong sumambit ng mga pakunwaring papuring salita; na kung dili ay madaling papanawin ako ng Maylalang sa akin.