Chapter 31 - Job

1 I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?1 Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga?
2 For what portion of God is there from above? and what inheritance of the Almighty from on high?2 Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan?
3 Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the workers of iniquity?3 Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan?
4 Doth not he see my ways, and count all my steps?4 Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang?
5 If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit;5 Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya;
6 Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity.6 (Timbangin ako sa matuwid na timbangan, upang mabatid ng Dios ang aking pagtatapat;)
7 If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands;7 Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay:
8 Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out.8 Kung gayo'y papaghasikin mo ako, at bayaang kanin ng iba; Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid.
9 If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door;9 Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa:
10 Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her.10 Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya.
11 For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges.11 Sapagka't iya'y isang mabigat na sala; Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom:
12 For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase.12 Sapagka't isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak, at bubunutin ang lahat ng aking bunga.
13 If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with me;13 Kung hinamak ko ang katuwiran ng aking aliping lalake o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin:
14 What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him?14 Ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Dios? At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya?
15 Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb?15 Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay-bata ang lumalang sa kaniya; at hindi ba iisa ang humugis sa atin sa bahay-bata?
16 If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail;16 Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaing bao:
17 Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof;17 O kumain akong magisa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon;
18 (For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's womb;)18 (Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay-bata ng aking ina;)
19 If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering;19 Kung ako'y nakakita ng sinomang nangangailangan ng kasuutan, o ng mapagkailangan ng walang kumot;
20 If his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep;20 Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa:
21 If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate:21 Kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagka't nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang-bayan:
22 Then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone.22 Kung nagkagayo'y malaglag ang aking balikat sa abot-agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto.
23 For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure.23 Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa.
24 If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence;24 Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala;
25 If I rejoiced because my wealth was great, and because mine hand had gotten much;25 Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami;
26 If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness;26 Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan;
27 And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand:27 At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay:
28 This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have denied the God that is above.28 Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas.
29 If I rejoiced at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him:29 Kung ako'y nagalak sa kasakunaan niyaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan;
30 Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.30 (Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kaniyang buhay na may sumpa;)
31 If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied.31 Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kaniyang pagkain?
32 The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller.32 Ang taga ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan; kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay,
33 If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom:33 Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan;
34 Did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door?34 Sapagka't aking kinatakutan ang lubhang karamihan, at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan. Na anopa't ako'y tumahimik, at hindi lumabas sa pintuan?
35 Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book.35 O mano nawang may duminig sa akin! (Narito ang aking tala, sagutin ako ng Makapangyarihan sa lahat;) At mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway!
36 Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me.36 Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat; aking itatali sa akin na gaya ng isang putong.
37 I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him.37 Aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya.
38 If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain;38 Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama;
39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life:39 Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon:
40 Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended.40 Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. Ang mga salita ni Job ay natapos.