Chapter 35 - Job

1 Elihu spake moreover, and said,1 Bukod dito'y sumagot si Eliu, at nagsabi,
2 Thinkest thou this to be right, that thou saidst, My righteousness is more than God's?2 Iniisip mo bang ito'y matuwid? O sinasabi mong: Ang aking katuwiran ay higit kay sa Dios,
3 For thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin?3 Na iyong sinasabi, Anong pakinabang ang tatamuhin mo? At, anong pakinabang ang tataglayin kong higit kung ako'y nagkasala?
4 I will answer thee, and thy companions with thee.4 Sasagutin kita, at ang iyong mga kasamahang kasama mo.
5 Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou.5 Tumingala ka sa mga langit at iyong tingnan; at masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kay sa iyo.
6 If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him?6 Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong ginagawa laban sa kaniya? At kung ang iyong mga pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa kaniya?
7 If thou be righteous, what givest thou him? or what receiveth he of thine hand?7 Kung ikaw ay matuwid anong ibinibigay mo sa kaniya? O anong tinatanggap niya sa iyong kamay?
8 Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man.8 Ang iyong kasamaan ay makapagpapahamak sa isang lalaking gaya mo; at ang iyong katuwiran ay makapagpapakinabang sa anak ng tao.
9 By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty.9 Dahil sa karamihan ng mga kapighatian, sila'y humihiyaw: sila'y humihingi ng tulong dahil sa kamay ng makapangyarihan.
10 But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night;10 Nguni't walang nagsasabing, Saan nandoon ang Dios na Maylalang sa akin, na siyang nagbibigay ng awit kung gabi;
11 Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven?11 Na siyang nagtuturo sa atin ng higit kay sa mga hayop sa lupa. At ginagawa tayong lalong pantas kay sa mga ibon sa himpapawid?
12 There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men.12 Doo'y tumatawag sila, nguni't walang sumasagot, dahil sa kapalaluan ng mga masamang tao.
13 Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it.13 Tunay na hindi didinggin ng Dios ang walang kabuluhan, ni pakukundanganan man ito ng Makapangyarihan sa lahat.
14 Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him; therefore trust thou in him.14 Gaano pa kaliit kung iyong sinasabing hindi mo nakikita siya. Ang usap ay nasa harap niya, at iyong hinihintay siya!
15 But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet he knoweth it not in great extremity:15 Nguni't ngayon sapagka't hindi niya dinalaw sa kaniyang galit, ni ginunita mang maigi;
16 Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.16 Kaya't ibinubuka ni Job ang kaniyang bibig sa walang kabuluhan; siya'y nagpaparami ng mga salita na walang kaalaman.