Chapter 36 - Job

1 Elihu also proceeded, and said,1 Si Eliu rin naman ay nagpatuloy at nagsabi,
2 Suffer me a little, and I will shew thee that I have yet to speak on God's behalf.2 Pagdalitaan mo akong sandali, at aking ipakikilala sa iyo; sapagka't mayroon pa akong masasalita sa pagsasanggalang sa Dios.
3 I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker.3 Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo, at aking itutungkol ang katuwiran sa Maylalang sa akin.
4 For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.4 Sapagka't tunay na ang aking mga salita ay hindi kabulaanan: Siyang sakdal sa kaalaman ay sumasaiyo.
5 Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom.5 Narito ang Dios ay makapangyarihan, at hindi humahamak sa kanino man; siya'y makapangyarihan sa lakas ng unawa.
6 He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor.6 Hindi niya pinanatili ang buhay ng masama: nguni't nagbibigay ng matuwid sa napipighati.
7 He withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted.7 Hindi niya inihihiwalay ang kaniyang mga mata sa matuwid: kundi kasama ng mga hari sa luklukan, kaniyang itinatatag sila magpakailan man, at sila'y natataas.
8 And if they be bound in fetters, and be holden in cords of affliction;8 At kung sila'y mapapangaw, at mapipigil sa mga panali ng kapighatian;
9 Then he sheweth them their work, and their transgressions that they have exceeded.9 Itinuturo nga niya sa kanila ang kanilang gawa, at ang kanilang mga pagsalangsang na kanilang pinalalo.
10 He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity.10 Ibinubuka rin naman niya ang kanilang pakinig sa turo, at iniuutos na sila'y magsihiwalay sa kasamaan.
11 If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures.11 Kung sila'y makinig at maglingkod sa kaniya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan, at ang kanilang mga taon sa kasayahan.
12 But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge.12 Nguni't kung hindi sila mangakinig, sila'y mangamamatay sa pamamagitan ng tabak, at sila'y mangamamatay na walang kaalaman.
13 But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth them.13 Nguni't ang di banal sa puso ay nagbubunton ng galit: hindi humihiyaw sila ng saklolo pagka tinatalian niya sila.
14 They die in youth, and their life is among the unclean.14 Sila'y nangamamatay sa kabataan, at ang kanilang buhay ay napapahamak sa gitna ng marumi.
15 He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.15 Inililigtas niya ang mga dukha sa kanilang pagkapighati, at ibinubuka ang kanilang mga pakinig sa pagkapighati.
16 Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness.16 Oo, hahanguin ka niya mula sa kagipitan, hanggang sa luwal na dako na walang kagipitan; at ang malalagay sa iyong dulang ay mapupuno ng katabaan.
17 But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment and justice take hold on thee.17 Nguni't ikaw ay puspos ng kahatulan ng masama: kahatulan at kaganapan ang humahawak sa iyo.
18 Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee.18 Sapagka't may poot, magingat ka baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan; ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan.
19 Will he esteem thy riches? no, not gold, nor all the forces of strength.19 Mapapaari ba ang iyong sigaw na ikaw ay hindi mapapasa kapanglawan, O ang madlang lakas man ng iyong kalakasan?
20 Desire not the night, when people are cut off in their place.20 Huwag mong nasain ang gabi, pagka ang mga bayan ay nangahiwalay sa kanilang kinaroroonang dako.
21 Take heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction.21 Ikaw ay magingat, huwag mong lingunin ang kasamaan; sapagka't ito'y iyong pinili sa halip ng kadalamhatian.
22 Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?22 Narito, ang Dios ay gumagawa ng mainam sa kaniyang kapangyarihan: sinong tagapagturo ang gaya niya?
23 Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou hast wrought iniquity?23 Sinong nagguhit sa kaniya ng kaniyang daan? O sinong makapagsasabi, ikaw ay gumawa ng kalikuan?
24 Remember that thou magnify his work, which men behold.24 Alalahanin mo na iyong dinakila ang kaniyang gawa, na inawit ng mga tao.
25 Every man may see it; man may behold it afar off.25 Lahat ng mga tao'y nakakita noon; makikita ito ng tao sa malayo.
26 Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out.26 Narito, ang Dios ay dakila, at hindi natin nakikilala siya; hindi masayod ang bilang ng kaniyang mga taon.
27 For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof:27 Sapagka't pinailanglang niya ang mga patak ng tubig, na nagiging ulan mula sa singaw na yaon:
28 Which the clouds do drop and distil upon man abundantly.28 Na ibinubuhos ng mga langit at ipinapatak na sagana sa tao.
29 Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his tabernacle?29 Oo, may makakaunawa ba ng paglaganap ng mga alapaap, ng mga kulog ng kaniyang kulandong?
30 Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea.30 Narito, pinalalaganap niya ang kaniyang liwanag sa palibot niya; at inaapawan ang kalaliman ng dagat.
31 For by them judgeth he the people; he giveth meat in abundance.31 Sapagka't sa pamamagitan ng mga ito ay hinahatulan niya ang mga bayan; siya'y nagbibigay ng pagkaing sagana.
32 With clouds he covereth the light; and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt.32 Tinatakpan niya ang kaniyang mga kamay ng kidlat; at ibinilin sa kidlat na tumama sa pinakatanda.
33 The noise thereof sheweth concerning it, the cattle also concerning the vapour.33 Ang hugong niyaon ay nagsasaysay ng tungkol sa kaniya, ang hayop nama'y ng tungkol sa bagyo na dumarating.