Chapter 4 - Job

1 Then Eliphaz the Temanite answered and said,1 Nang magkagayo'y sumagot si Eliphaz na Temanita, at nagsabi,
2 If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can withhold himself from speaking?2 Kung tikman ng isa na makipagusap sa iyo, ikababalisa mo ba? Nguni't sinong makapipigil ng pagsasalita?
3 Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands.3 Narito, ikaw ay nagturo sa marami, at iyong pinalakas ang mahinang mga kamay.
4 Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees.4 Ang iyong mga salita ay nagsialalay sa nangabubuwal, at iyong pinalakas ang mahinang mga tuhod.
5 But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled.5 Nguni't ngayo'y dinaratnan ka ng kasamaan, at ikaw ay nanglulupaypay; ginagalaw ka, at ikaw ay nababagabag.
6 Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways?6 Hindi ba ang iyong takot sa Dios ay ang iyong tiwala, at ang iyong pagasa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad?
7 Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? or where were the righteous cut off?7 Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo, kung sino ang namatay, na walang malay? O saan nangahiwalay ang mga matuwid?
8 Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same.8 Ayon sa aking pagkakita yaong nagsisipagararo ng kasamaan, at nangaghahasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani.
9 By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed.9 Sa hinga ng Dios sila'y nangamamatay, at sa bugso ng kaniyang galit sila'y nangalilipol.
10 The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are broken.10 Ang ungal ng leon, at ang tinig ng mabangis na leon, at ang mga ngipin ng mga batang leon, ay nangabali.
11 The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad.11 Ang matandang leon ay namamatay dahil sa kawalan ng huli, at ang mga batang leong babae ay nagsisipangalat.
12 Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof.12 Ngayo'y nadalang lihim sa akin ang isang bagay, at ang aking pakinig ay nakakaulinig ng bulong niyaon.
13 In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men,13 Sa mga pagiisip na mula sa mga pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na tulog ay nahuhulog sa mga tao,
14 Fear came upon me, and trembling, which made all my bones to shake.14 Takot ay dumating sa akin, at panginginig, na nagpapanginig ng lahat ng aking mga buto.
15 Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up:15 Nang magkagayo'y dumaan ang isang espiritu sa aking mukha. Ang balahibo ng aking balat ay nanindig.
16 It stood still, but I could not discern the form thereof: an image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying,16 Tumayong nakatigil, nguni't hindi ko mawari ang anyo niyaon; isang anyo ang nasa harap ng aking mga mata: tahimik, at ako'y nakarinig ng tinig, na nagsasabi,
17 Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker?17 Magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kay sa Dios? Lilinis pa ba kaya ang tao kay sa Maylalang sa kaniya?
18 Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly:18 Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kaniyang mga lingkod; at inaari niyang mga mangmang ang kaniyang mga anghel:
19 How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth?19 Gaano pa kaya sila na nagsisitahan sa mga bahay na putik, na ang patibayan ay nasa alabok, na napipisang gaya ng paroparo!
20 They are destroyed from morning to evening: they perish for ever without any regarding it.20 Sa pagitan ng umaga at hapon, ay nangagigiba; nangapaparam magpakailan man na walang pumupuna.
21 Doth not their excellency which is in them go away? they die, even without wisdom.21 Hindi ba nalalagot ang tali ng kanilang tolda sa loob nila? Sila'y nangamamatay at walang karunungan.