Chapter 40 - Job

1 Moreover the LORD answered Job, and said,1 Bukod dito'y sumagot ang Panginoon kay Job, at nagsabi,
2 Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? he that reproveth God, let him answer it.2 Magmamatapang ba siya na makipagtalo sa Makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatuwiranan sa Dios, ay sagutin niya ito.
3 Then Job answered the LORD, and said,3 Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi,
4 Behold, I am vile; what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth.4 Narito, ako'y walang kabuluhan; anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig,
5 Once have I spoken; but I will not answer: yea, twice; but I will proceed no further.5 Minsan ay nagsalita ako, at hindi ako sasagot: Oo, makalawa, nguni't hindi ako magpapatuloy.
6 Then answered the LORD unto Job out of the whirlwind, and said,6 Nang magkagayo'y sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipoipo, at nagsabi,
7 Gird up thy loins now like a man: I will demand of thee, and declare thou unto me.7 Magbigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalake: ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin.
8 Wilt thou also disannul my judgment? wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous?8 Iyo bang wawaling kabuluhan ang aking kahatulan? Iyo bang hahatulan ako, upang ikaw ay ariing ganap?
9 Hast thou an arm like God? or canst thou thunder with a voice like him?9 O mayroon ka bang kamay na parang Dios? At makakukulog ka ba ng tinig na gaya niya?
10 Deck thyself now with majesty and excellency; and array thyself with glory and beauty.10 Magpakagayak ka ngayon ng karilagan at karapatan; at magbihis ka ng karangalan at kalakhan.
11 Cast abroad the rage of thy wrath: and behold every one that is proud, and abase him.11 Ibugso mo ang mga alab ng iyong galit: at tunghan mo ang bawa't palalo, at abain mo siya.
12 Look on every one that is proud, and bring him low; and tread down the wicked in their place.12 Masdan mo ang bawa't palalo, at papangumbabain mo siya; at iyong tungtungan ang masama sa kaniyang tayuan.
13 Hide them in the dust together; and bind their faces in secret.13 Ikubli mo sila sa alabok na magkakasama; talian mo ang kanilang mukha sa lihim na dako.
14 Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save thee.14 Kung magkagayo'y ipahayag naman kita; na maililigtas ka ng iyong kanan.
15 Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox.15 Narito ngayon, ang hayop na behemot na aking ginawang kasama mo: siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka.
16 Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly.16 Narito, ngayon, ang kaniyang lakas ay nasa kaniyang mga balakang, at ang kaniyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kaniyang tiyan.
17 He moveth his tail like a cedar: the sinews of his stones are wrapped together.17 Kaniyang iginagalaw ang kaniyang buntot na parang isang cedro: ang mga litid ng kaniyang mga hita ay nangagkakasabiran.
18 His bones are as strong pieces of brass; his bones are like bars of iron.18 Ang kaniyang mga buto ay parang mga tubong tanso; ang kaniyang mga paa ay parang mga halang na bakal.
19 He is the chief of the ways of God: he that made him can make his sword to approach unto him.19 Siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Dios: ang lumalang sa kaniya, ang makapaglalapit lamang ng tabak sa kaniya.
20 Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play.20 Tunay na ang mga bundok ay naglalabas sa kaniya ng pagkain; na pinaglalaruan ng lahat ng mga hayop sa parang.
21 He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens.21 Siya'y humihiga sa ilalim ng punong loto, sa puwang ng mga tambo, at mga lumbak.
22 The shady trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about.22 Nilililiman siya ng mga puno ng loto ng kanilang lilim; nililigid sa palibot ng mga sauce sa batis.
23 Behold, he drinketh up a river, and hasteth not: he trusteth that he can draw up Jordan into his mouth.23 Narito, kung bumubugso ang isang ilog hindi nanginginig: siya'y tiwasay bagaman umapaw ang Jordan hanggang sa kaniyang bunganga.
24 He taketh it with his eyes: his nose pierceth through snares.24 May kukuha ba sa kaniya pag siya'y natatanod, o may tutuhog ba ng kaniyang ilong sa pamamagitan ng isang silo.