Chapter 41 - Job

1 Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down?1 Mahuhuli mo ba ang buwaya ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kaniyang dila ng isang panali?
2 Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn?2 Makapaglalagay ka ba ng tali sa kaniyang ilong? O makabubutas sa kaniyang panga ng isang taga ng bingwit?
3 Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee?3 Mamamanhik ba siya ng marami sa iyo? O magsasalita ba siya ng mga malumanay na salita sa iyo?
4 Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever?4 Makikipagtipan ba siya sa iyo, upang ariin mo siyang alipin magpakailan man?
5 Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?5 Makikipaglaro ka ba sa kaniya na gaya sa isang ibon? O iyong tatalian ba siya para sa iyong mga dalaga?
6 Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants?6 Makakalakal ba siya ng mga pulutong ng mangingisda? Mababahagi ba siya nila sa mga mangangalakal?
7 Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears?7 Mahihiwa mo ba ang kaniyang balat ng sundang na bakal, o ang kaniyang ulo ng panaksak ng isda?
8 Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more.8 Ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya; alalahanin mo ang pagbabaka at huwag mo nang gawin.
9 Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?9 Narito, ang pagasa riyan ay walang kabuluhan: hindi ba malulugmok ang sinoman makita lamang yaon?
10 None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me?10 Walang malakas na makapangahas kumilos niyaon: sino ngang makatatayo sa harap ko?
11 Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.11 Sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Anomang nasa silong ng buong langit ay akin.
12 I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.12 Hindi ako tatahimik tungkol sa kaniyang mga sangkap ng katawan, ni sa kaniya mang dakilang kapangyarihan, ni sa kaniya mang mainam na hugis.
13 Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle?13 Sinong makapaglilitaw na karayagan ng kaniyang mga damit? Sinong makalalapit sa kaniyang magkasaping pangil?
14 Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about.14 Sinong makapagbubukas ng mga pinto ng kaniyang mukha? Sa palibot ng kaniyang ngipin ay kakilabutan.
15 His scales are his pride, shut up together as with a close seal.15 Ang kaniyang mga matibay na palikpik ay kaniyang kapalaluan, nangagkakadikit na maigi na gaya sa isang tatak na mahigpit.
16 One is so near to another, that no air can come between them.16 Nagkakadikit sa isa't isa, na ang hangin ay hindi makaraan sa pagitan sa mga yaon.
17 They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered.17 Sila'y nagkakasugpongan sa isa't isa; Nagkakalakip na magkasama, na hindi maihihiwalay.
18 By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning.18 Ang kanilang mga bahin ay kumikislap ng apoy, at ang kanilang mga mata ay gaya ng mga bukang liwayway kung umaga.
19 Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out.19 Mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang nagliliyab na sulo, at mga alipatong apoy ay nagsisilabas.
20 Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron.20 Mula sa kaniyang mga butas ng ilong ay lumalabas ang usok, na gaya ng isang kumukulong talyasi at nagniningas na mga talahib.
21 His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.21 Ang kaniyang hinga ay nagpapaningas ng mga baga, at isang alab ay lumalabas sa kaniyang bibig.
22 In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him.22 Sa kaniyang leeg ay tumitira ang kalakasan, at ang kakilabutan ay sumasayaw sa harap niya.
23 The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved.23 Ang mga kaliskis ng kaniyang laman ay nangagkakadikitan; nangagtutumibay sa kaniya; hindi magagalaw.
24 His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone.24 Ang kaniyang puso ay matatag na gaya ng isang bato; Oo, matatag na gaya ng batong pangibaba ng gilingan.
25 When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves.25 Pagka siya'y tumitindig ay natatakot ang makapangyarihan: dahil sa pagkagulat ay nangalilito sila.
26 The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon.26 Kung siya'y tagain ninoman ng tabak ay hindi tumatalab; ni ng sibat man, ng pana, ni ng matalas na tulis man.
27 He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.27 Kaniyang ipinalalagay ang bakal na parang dayami, at ang tanso na parang lapok na kahoy.
28 The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble.28 Hindi niya mapatakas ng palaso: ang mga batong panghilagpos ay nagiging sa kaniya'y parang pinagputulan ng trigo.
29 Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear.29 Ang mga panakbat ay nangapapalagay na parang pinagputulan ng trigo: kaniyang tinatawanan ang galaw ng sibat.
30 Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire.30 Ang kaniyang mga sangkap sa ibaba ay gaya ng mga matulis na bibinga: lumalaganap na tila saksak sa banlik.
31 He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment.31 Kaniyang pinagpapakuluan ang kalaliman na parang palyok: kaniyang ginagawa ang dagat na parang pamahid.
32 He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary.32 Kaniyang pinasisilang ang landas sa likuran niya; aakalain ng sinoman na mauban ang kalaliman.
33 Upon earth there is not his like, who is made without fear.33 Sa ibabaw ng lupa ay walang gaya niya, na likhang walang takot.
34 He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.34 Kaniyang minamasdan ang bawa't mataas na bagay: siya'y hari sa lahat ng mga anak na palalo.