Chapter 111 - Psalms

1 Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid, at sa kapisanan.
2 The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.2 Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan.
3 His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.3 Ang kaniyang gawa ay karangalan at kamahalan: at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man.
4 He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.4 Kaniyang ginawa ang kaniyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin: ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan.
5 He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.5 Siya'y nagbigay ng pagkain sa nangatatakot sa kaniya: kaniyang aalalahaning lagi ang kaniyang tipan.
6 He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.6 Kaniyang ipinakilala sa kaniyang bayan ang kapangyarihan ng kaniyang mga gawa, sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa.
7 The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.7 Ang mga gawa ng kaniyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan: lahat niyang mga tuntunin ay tunay.
8 They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.8 Nangatatatag magpakailan-kailan man, mga yari sa katotohanan at katuwiran.
9 He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.9 Siya'y nagsugo ng katubusan sa kaniyang bayan; kaniyang iniutos ang kaniyang tipan magpakailan man: banal at kagalanggalang ang kaniyang pangalan.
10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan; may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kaniyang mga utos. Ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man.