Chapter 119 - Psalms

ALEPH.
1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon.
2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.2 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso.
3 They also do no iniquity: they walk in his ways.3 Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan.
4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.4 Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap.
5 O that my ways were directed to keep thy statutes!5 Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo!
6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.6 Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos.
7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.7 Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan.
8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.8 Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos.
9 Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.9 Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita.
BETH.
10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.10 Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos.
11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo.
12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.12 Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo.
13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.13 Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig.
14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.14 Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan.
15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.15 Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan.
16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.16 Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita.
17 Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.17 Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita.
GIMEL.
18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.18 Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan.
19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.19 Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin.
20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.20 Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon.
21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.21 Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos.
22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.22 Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo.
23 Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.23 Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan.
24 Thy testimonies also are my delight and my counsellers.24 Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo.
25 My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.25 Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita.
DALETH.
26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.26 Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo.
27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.27 Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa.
28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.28 Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita.
29 Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.29 Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan.
30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.30 Aking pinili ang daan ng pagtatapat: ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko.
31 I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.31 Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan.
32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.32 Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso.
33 Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.33 Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas.
HE.
34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.34 Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso.
35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.35 Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan.
36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.36 Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman.
37 Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.37 Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. At buhayin mo ako sa iyong mga daan.
38 Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.38 Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo.
39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.39 Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti.
40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.40 Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran.
41 Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.41 Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita.
VAU.
42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.42 Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita.
43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.43 At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan.
44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.44 Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man.
45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.45 At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin.
46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.46 Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya.
47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.47 At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig.
48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.48 Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan.
49 Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.49 Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako.
ZAIN.
50 This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.50 Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita.
51 The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.51 Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan.
52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.52 Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili.
53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.53 Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan.
54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.54 Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan.
55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.55 Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan.
56 This I had, because I kept thy precepts.56 Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo.
57 Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.57 Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita.
CHETH.
58 I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.58 Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita.
59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.59 Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo.
60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.60 Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos.
61 The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.61 Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan.
62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.62 Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan.
63 I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.63 Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin.
64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.64 Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan.
65 Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.65 Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita.
TETH.
66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.66 Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos.
67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.67 Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita.
68 Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.68 Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan.
69 The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.69 Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko.
70 Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.70 Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan.
71 It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.71 Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo.
72 The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.72 Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak.
73 Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.73 Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos.
JOD.
74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.74 Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita;
75 I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.75 Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati.
76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.76 Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod.
77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.77 Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan.
78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.78 Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin.
79 Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.79 Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo.
80 Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.80 Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya.
81 My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.81 Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita.
CAPH.
82 Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?82 Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin?
83 For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.83 Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan.
84 How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?84 Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin?
85 The proud have digged pits for me, which are not after thy law.85 Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan.
86 All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.86 Lahat mong mga utos ay tapat. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako.
87 They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.87 Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo.
88 Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.88 Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig.
89 For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.89 Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit.
LAMED.
90 Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.90 Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi.
91 They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.91 Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo.
92 Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.92 Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian.
93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.93 Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako.
94 I am thine, save me; for I have sought thy precepts.94 Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo,
95 The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.95 Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo.
96 I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.96 Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak.
97 O how love I thy law! it is my meditation all the day.97 Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw.
MEM.
98 Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.98 Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin.
99 I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.99 Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko.
100 I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.100 Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo.
101 I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.101 Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo.
102 I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.102 Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako.
103 How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!103 Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig!
104 Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.104 Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling.
105 Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.105 Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.
NUN.
106 I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.106 Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan.
107 I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.107 Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita.
108 Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.108 Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo.
109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.109 Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo.
110 The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.110 Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin.
111 Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.111 Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso.
112 I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.112 Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas.
113 I hate vain thoughts: but thy law do I love.113 Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko.
SAMECH.
114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.114 Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita.
115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.115 Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios.
116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.116 Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa.
117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.117 Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan.
118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.118 Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan.
119 Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.119 Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo.
120 My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.120 Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan.
121 I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.121 Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin.
AIN.
122 Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.122 Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo.
123 Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.123 Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita.
124 Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.124 Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo.
125 I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.125 Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo,
126 It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.126 Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo.
127 Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.127 Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto.
128 Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.128 Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad.
129 Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.129 Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa.
PE.
130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.130 Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang.
131 I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.131 Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo.
132 Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.132 Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan.
133 Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.133 Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan.
134 Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.134 Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo.
135 Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.135 Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo.
136 Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.136 Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo.
137 Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.137 Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo.
TZADDI.
138 Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.138 Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat.
139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.139 Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo.
140 Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.140 Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod.
141 I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.141 Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo.
142 Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.142 Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan.
143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.143 Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan.
144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.144 Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako.
145 I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.145 Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan.
KOPH.
146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.146 Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo.
147 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.147 Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita.
148 Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.148 Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo.
149 Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.149 Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan.
150 They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.150 Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan.
151 Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.151 Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan.
152 Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.152 Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man.
153 Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.153 Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan.
RESH.
154 Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.154 Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita.
155 Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.155 Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo.
156 Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.156 Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan.
157 Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.157 Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo.
158 I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.158 Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo.
159 Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.159 Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob.
160 Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.160 Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man.
161 Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.161 Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita.
SCHIN.
162 I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.162 Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam.
163 I hate and abhor lying: but thy law do I love.163 Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig.
164 Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.164 Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan.
165 Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.165 Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod.
166 LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.166 Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. At ginawa ko ang mga utos mo.
167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.167 Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam,
168 I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.168 Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo.
169 Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.169 Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita.
TAU.
170 Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.170 Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita.
171 My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.171 Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan.
172 My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.172 Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran.
173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.173 Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin.
174 I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.174 Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan.
175 Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.175 Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan.
176 I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.176 Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos.