Chapter 120 - Psalms

A Song of degrees.
1 In my distress I cried unto the LORD, and he heard me.1 Sa aking kahirapan ay dumaing ako sa Panginoon, at sinagot niya ako.
2 Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue.2 Iligtas mo ang aking kaluluwa, Oh Panginoon, sa mga sinungaling na labi, at mula sa magdarayang dila.
3 What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue?3 Anong maibibigay sa iyo, at anong magagawa pa sa iyo, ikaw na magdarayang dila?
4 Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.4 Mga hasang pana ng makapangyarihan, at mga baga ng enebro.
5 Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar!5 Sa aba ko, na nakikipamayan sa Mesech, na tumatahan ako sa mga tolda sa Kedar!
6 My soul hath long dwelt with him that hateth peace.6 Malaon ng tinatahanan ng aking kaluluwa na kasama niyang nagtatanim sa kapayapaan.
7 I am for peace: but when I speak, they are for war.7 Ako'y sa kapayapaan: nguni't pagka ako'y nagsasalita, sila'y sa pakikidigma.