Chapter 121 - Psalms

A Song of degrees.
1 I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.1 Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok; saan baga manggagaling ang aking saklolo?
2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.2 Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at lupa.
3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.3 Hindi niya titiising ang paa mo'y makilos: siyang nagiingat sa iyo, ay hindi iidlip.
4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.4 Narito, siyang nagiingat ng Israel hindi iidlip ni matutulog man.
5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.5 Ang Panginoon ay tagapagingat sa iyo: ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan.
6 The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.6 Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi.
7 The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.7 Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan; kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa.
8 The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.8 Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man.